Hopp til hovedinnhold

Etiske retningslinjer for samarbeidet mellom veileder og student ved Oslo Nye Høyskole

Disse retningslinjene skal gjelde for faglig veiledning av studenter på masterprogram ved Oslo Nye Høyskole. Retningslinjene gjelder for individuell eller gruppeveiledning. Hensikten er å sørge for en god veiledningsrelasjon, hvor begge parter blir ivaretatt.

Oslo Nye Høyskole forventer at veileder handler på en profesjonell og etisk måte, og har ansvar for ikke å sette studenten i en sårbar situasjon eller å utnytte en slik situasjon. Det forventes også at studenten bidrar til at veiledningen fungerer optimalt.

Høyskolen har det overordnede ansvaret for at studenten får god og profesjonell veiledning. Ledelsen har et særskilt ansvar dersom det skjer noe uønsket i veiledningsrelasjonen som ledelsen blir gjort kjent med.

Instituttet må kvalitetssikre veiledningen gjennom opplæring og/eller bevisstgjøring om det å veilede. Veileder må vise respekt for veiledning som kompetansefelt, og gi samarbeidet med studenten den prioritet som følger av å påta seg veilederansvar.  

Det er viktig at veileder er bevisst på asymmetrien i veiledningsrelasjonen. Veileder skal ikke utnytte sin faglige kunnskap og autoritet til å oppnå fordeler på bekostning av studenten, hverken personlige eller faglige.  

Veilederen og studenten må vise gjensidig respekt, og ikke komme med uttalelser eller utføre handlinger som kan krenke hverandres personlige og faglige integritet.  

Veileder må ikke betro seg om sine personlige eller faglige problemer med mindre det har betydning for studentens arbeid. Veileder bør være åpen og lydhør med hensyn til personlige forhold hos studenten dersom det har betydning for dette arbeidet.

Veileder og student skal ha et profesjonelt forhold. Veileder har spesielt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter studenten i en sårbar situasjon. Dersom det oppstår et seksuelt forhold mellom student og veileder skal instituttledelsen informeres og det formelle veiledningsforholdet opphøre.

Både veileder og student bør kunne ta opp problemer med samarbeide og anstrenge seg for å finne en konstruktiv løsning. Dersom en eller begge parter finner veiledningsrelasjonen så vanskelig at videre samarbeid blir problematisk bør det involveres en tredjeperson i avklaringen om hvorvidt veiledningsforholdet bør avsluttes eller reforhandles. Instituttleder skal ta ansvar for å håndtere et eventuelt bytte av veileder på en ryddig måte.

Veileder skal ikke motta noen form for honorar for veiledningen utover det som er avtalt med høyskolen. Veileder må vurdere konsekvensene det kan få for veiledningsforholdet dersom det mottas gaver eller andre ytelser fra studenten. 

Dersom veileder ønsker å anvende studentens arbeid i egne publikasjoner eller forskning må veileder få tillatelse fra studenten på forhånd, og praktisere den skikk som gjelder for kildehenvisninger og kreditering av andres bidrag i sitt eget arbeid. 

Dersom veiledningsforholdet av ulike grunner avsluttes før avtalt tid, plikter både veileder og student å bidra til at dette skjer på en ryddig måte. Begge parter kan be om opphør av veiledningsforholdet. Veileder kan ikke fratre før en ny veileder er oppnevnt.


Tilbake til toppen