Hopp til hovedinnhold
Studentrådet 2020/2021

Studentdemokratiet

Vårt viktigste budskap til deg er at du må engasjere deg i din egen studiehverdag. På en liten høyskole har du stor påvirkningskraft. Engasjement utover vanlig skolearbeid er ofte avgjørende når du skal søke jobb og viktig som nettverksbygging. Ikke minst er det utrolig givende og gøy!

En liten høyskole med korte beslutningsveier

Oslo Nye Høyskole er en liten høyskole med korte beslutningsveier, og vi er opptatt av å opprettholde en tett kontakt mellom ansatte og studenter.

Vi mener at studentenes deltakelse fremmer samhold og engasjement på tvers av fagområder. Engasjerte studenter er motiverende og viktige for sine medstudenter, men også for de ansatte ved Oslo Nye Høyskole. Overfor studentene legges det vekt på at de har stor påvirkningskraft og at det er viktig og ønskelig at de gir tilbakemeldinger og engasjerer seg i de forskjellige styrer og utvalg, via evalueringer og gjennom sosiale aktiviteter. Dette gjør at vi sammen kan skape en best mulig studiehverdag både for studenter på campus og nettstudenter. Studentenes deltakelse er vesentlig for et velfungerende kvalitetssikringssystem.

Er du en tidligere student som har lyst til å bidra til høyskolens utvikling? Her kan du melde deg inn i Oslo Nye Høyskoles alumni.

Studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole

Klasseråd

Klasserådet består av alle studenter i en klasse. Klassen velger to tillitsvalgte som møter i Studentrådet. Klasserådet kan ta opp alle saker som berører studiehverdagen og studiemiljøet i klasserådsmøtene. Klasserådet kan be tillitsvalgte bringe saker inn for Studentrådet. Klasserådet møter minst en gang i kvartalet, det føres referat som gjøres tilgjengelig for ansatte og studenter slik at punkter for oppfølging blir identifisert.

Studentråd

Studentrådet arbeider med saker som angår studentene ved Oslo Nye Høyskole og jobber aktivt for å opprettholde et godt studiemiljø og en god studiehverdag. Studentrådet er også bindeledd mellom ledelsen ved høyskolen og studentene. Studentrådet består av alle studenttillitsvalgte ved høyskolen og skal ha et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, en fagansvarlig som skal delta i forskningsutvalget, en studentpolitisk ansvarlig som er fast medlem i Velferdstingets valgforsamling for de mindre institusjonene og et medlem fra nettstudentene. Styrets leder møter som studentrepresentant i høyskolestyret, med nestleder som vara. Studentrådet møtes minst en gang i kvartalet. De tillitsvalgte mottar innspill fra klassene og kan bringe saker videre til behandling i studentrådet. Studentrådet kan bringe saker inn for de øvrige utvalg på høyskolen, men oppfordres også til å ta direkte kontakt med ledelsen for å kunne få avklaring raskt. Det er stilt midler til rådighet for studentrådet for å fremme sosiale tiltak, og det stilles lokaler til disposisjon ved behov. Valg av de forskjellige vervene innenfor studentrådet gjøres ved en generalforsamling første kvartal av studieåret.

Læringsmiljø- og samarbeidsutvalg (LMSU)

Læringsmiljø- og samarbeidsutvalget gir styret og ledelsen ved høyskolen råd i saker som er relevante for læringsmiljøet, og er sammen med andre organer i studentdemokratiet en viktig ressurs i forhold til kvalitetssikringssystemet og høyskolens evne til å fortløpende gjøre justeringer og forbedringer. LMSU består av seks medlemmer: rektor, administrativ leder, en ansattrepresentant og tre studenter. Leder for LMSU er vekselvis en student og en ansatt. LMSU møter to ganger per semester, eller når leder eller minst tre av medlemmene ber om det.

Klagenemnd

Klagenemnda består av fem medlemmer. To av medlemmene er studenter valgt av studentrådet. Leder skal ikke være ansatt ved institusjonen og skal oppfylle de lovbestemte kravene for lagdommer. Representanter for institusjonens eier eller styre kan ikke sitte som medlem av klagenemnda. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak og kan ved styrets beslutning også behandle andre klagesaker for studentene.

Høyskolestyret

Høyskolestyret beslutter disposisjoner som etter høyskolens forhold er av vesentlig art eller av stor betydning. Styret fører i tillegg tilsyn med at høyskolen ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av styret, vedtekter og lovgiving. Høyskolestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til andre organer så fremt dette ikke er i strid med bestemmelsene i Lov om universiteter og høyskoler.
Høyskolestyret består av syv medlemmer, hvilket inkluderer en representant fra de ansatte og en studentrepresentant. I tillegg møter rektor, administrativ leder og ytterligere en studentrepresentant med tale- og forslagsrett. Høyskolestyret møter minst fire ganger i året, eller når et medlem av styret ber om det.

Valg og tilretteleggelse

Studentrepresentanter til Studieutvalg, Klagenemnd og LMSU velges årlig blant tillitsvalgte studenter (Studentrådet), og sammensetningen av de nye utvalgene godkjennes av styret. I timeplanen legges det til rette for studentenes deltakelse i de forskjellige råd, styrer og utvalg. For eksempel blir det ikke satt opp undervisning i en periode på 1,5 time hver onsdag for slike møter. Disse tidspunktene kan da brukes til møter i studentrådet, LMSU osv.

Studentsamskipnaden i Oslo og Viken (SiO)

Alle våre stedlige fulltidsstudenter blir automatisk medlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Viken, og har muligheter til å engasjere seg i SiOs organer og SiOs arbeid med å sikre gode velferdstilbud til studenter i Oslo og Viken.

Velferdstinget (SiO)

Velferdstinget er SiOs øverste organ og er en sammenslutning av alle studentdemokratiene til de ulike medlemsinstitusjonene. Velferdstinget er både en interesse- og studentpolitisk organisasjon, og er SiOs viktigste premissleverandør. I tinget sitter det 37 representanter valgt blant medlemsinstitusjonene etter et eget kvoteringssystem. Studentrådet på Oslo Nye Høyskole oppfordres til å engasjere seg i SiOs saker og i Velferdstinget. Alle studenter har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget oppnevner til.

Evalueringer

Det blir gjennomført en rekke evalueringer i løpet av studieåret. Vi oppfordrer alle studenter til å svare da det er et viktig redskap i høyskolens kvalitetsarbeid.

Studenter er representert gjennom

 • Evalueringer
 • Klasseråd
 • Studentråd
 • Læringsmiljø- og samarbeidsutvalg
 • Studieutvalg
 • Klagenemnd
 • Høyskolestyret

I tillegg kan du delta i

 • Arbeidslivsutvalg
 • Alumnistyre
 • Solidaritetskomiteen
 • Sosialkomiteen
 • Fadderstyret
 • Velferdstinget (SiO)