Hopp til hovedinnhold

Veileder for smittevern på Oslo Nye Høyskole

Denne veilederen beskriver tiltak for å begrense smittespredning på Oslo Nye Høyskole og er utarbeidet på bakgrunn av gjeldende råd fra FHI. Veilederen gjelder alle som skal oppholde seg på Oslo Nye Høyskole, både ansatte, studenter og gjester.

Smitteforebyggende tiltak

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er

1. Er du syk skal du holde deg hjemme

2. Sørge for god hånd- og hostehygiene

3. Holde anbefalt avstand til andre enn dine nærmeste og generelt redusere kontakt

Smittevernsveileder innhold

I. Om viruset, sykdommen og utbruddet

II. Hvordan smitter covid-19? 

III. Smitteforebyggende tiltak

 1. Syke ansatte og studenter skal holde seg hjemme – hva betyr dette?
 2. God hygiene og godt renhold – hva innebærer dette?
 3. Holde anbefalt avstand og redusere kontakt mellom personer – hvordan skal de ulike rommene brukes?

Oslo Nye Høyskole er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan Oslo Nye Høyskole organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

Pandemiens utvikling kan føre til at rådene justeres, derfor er det viktig at alle ansatte og studenter forholder seg til Folkehelseinstituttets råd og informasjon til befolkningen på: https://www.fhi.no/


I. Om viruset, sykdommen og utbruddet

Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, ofte kalt nytt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Sykdommen kan hos et mindretall også gi et bredt spekter av andre symptomer som kvalme/oppkast, nedsatt luktesans, diare og magesmerter, utslett, forvirring og svimmelhet.

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, men noen få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling på sykehus. Hos barn er antagelig andelen med mildt forløp enda høyere og alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.


II. Hvordan smitter covid-19?

Viruset smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Smitten kan overføres på tre måter:

 1. Gjennom dråper i luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten. Smitterisikoen er større jo nærmere man er, og man bør derfor holde minimum to meter avstand.
 2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Kunnskapen om viruset og sykdommen utvikler seg raskt. Se ww.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon.


III. Smitteforebyggende tiltak

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold
3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

 

1. Syke ansatte og studenter skal holde seg hjemme

Det aller viktigste smitteverntiltaket er å holde seg hjemme dersom man er syk.
Man regner med at personer med symptomer er mest smittsomme, men viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart og er antagelig mest smittsomt rundt tidspunkt når symptomene oppstår. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er derfor viktig at ansatte og studenter med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre.

Når kan ansatte og studenter møte på Oslo Nye Høyskole?

 • Dersom du ikke har symptomer på covid-19 kan du møte på campus.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte og studenter komme tilbake så lenge de har vært symptomfrie i minst ett døgn
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet eller sannsynlig covid-19, kan den ansatte eller studenten møte på campus som normalt. Den ansatte eller studenten skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/

Når skal ansatte og studenter ikke møte på Oslo Nye Høyskole?

 • Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal ansatte og studenter holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Dersom du er i karantene eller isolasjon.
 • Har du bekreftet smitte av Covid-19, skal du ikke møte fysisk på Oslo Nye Høyskole før tidligst 7 dager etter symptomfrihet.

Hva skal du gjøre dersom en i husstanden din har bekreftet covid-19?
Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen.

Ved oppstått sykdom, mens du er tilstede på Oslo Nye Høyskole

 • Ansatte eller studenter som blir syke mens de er tilstede må dra hjem så snart det er mulig.
 • Er du syk og venter på å bli hentet, bør du vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Ikke ta offentlig transport.
 • Føler du deg syk bør du dekke til munn og nese hvis du ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.
 • I etterkant stenges og rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 er det kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og som derfor skal i karantene eller følges opp på annen måte, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Du som er student i SiO kan bestille test for COVID-19.

 

2. God hygiene og godt renhold

Viruset kan overleve på flater fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol, sollys eller temperaturer over 60°C. Derfor er grundig og hyppig renhold og håndvask viktig for å forebygge smitte.

Håndvask/hånddesinfeksjonsmiddel vil være lett tilgjengelig i infosenteret, fellesområder og i spiserom.

God hånd og hostehygiene
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Både ansatte og studenter må være nøye med håndvasken.

 • Håndvask utføres som et minimum ved ankomst, etter toalettbesøk, før og etter spising, og ellers ved behov.
 • Hender skal vaskes hyppig og grundig i minst 20 sekunder.
 • Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.
 • Tørkepapir skal være lett tilgjengelig til bruk.

Alternativer til håndvask
Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Det er lite effektivt ved synlig våte eller skitne hender, da bør håndvask utføres.

Alkoholbasert desinfeksjon er plassert på steder der det ikke er mulig å vaske hendene.

Hostehygiene

 • Ha engangs tørkepapir/lommetørklær lett tilgjengelig til bruk.
 • Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å berøre ansiktet

 

Se video om håndvask fra fhi.no:

 


3. Holde anbefalt avstand og redusere kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre er et tiltak som vil minske risiko for smitte fra personer som ikke enda har utviklet symptomer eller vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer og redusere antall personer som samles.

 • Ansatte/studenter oppfordres til å opprettholde 1 meters avstand til hverandre, i tråd med den smittevernfaglige anbefalingen.
 • Unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt i den grad det er mulig.
 • Begrens opphold i områder med stor gjennomgangstrafikk.
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.
 • Heisen skal prioriteres til personer med bevegelsesvansker og varetransport hvis det er vanskelig å holde anbefalt avstand.

Bruk av fellesområder, loftet, grupperom og pauserom

 • Unngå for stor personbelastning i fellesområdene.
 • Stoler og bord plasseres slik at det mulig å holde 1 meters avstand.
 • Der forholdene ligger til rette for det, bør uteområder benyttes til pauser og andre sosiale møter.
 • Bordflater skal rengjøres før og etter spising av den enkelte. Overflatedesinfeksjonssprit er tilgjengelig og skal brukes ved rengjøring.

Begrenset tilgjengelighet for andre
Oslo Nye Høyskole kan åpne for publikumsadgang, så lenge personer som møter opp kan overholde nødvendig avstand.

Retningslinjer for spesifikke rom
Det blir utarbeidet spesifikke retningslinjer for bestemte rom. De som får tilgang, blir informert om disse.

Spesielt for ansatte

 • Benytt videomøter i stedet for fysiske møter der det er mulig.
 • Begrense bruk av offentlig transport der det er mulig, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.
 • Begrens deling av utstyr og materiell (for eksempel blyanter, penner, nettbrett, pc-er og lignende).
 • Ansatte har selv ansvar for vask/desinfisering før og etter bruk av fellesutstyr.
 • Kontorplasser og arbeidsplasser skal holdes rene og uten rot og papirer– dette for å kunne opprettholde god renhold.
 • Der det er mulig og hensiktsmessig unngå å være mange samlet samtidig
 • Organiser pauser/lunsj/garderobebruk til ulike tider.

Bruk av kjøkken og spiserom for ansatte

 • Bordflater skal rengjøres før og etter spising av den enkelte.
 • Ved bruk av kjøleskap skal ansatte ha egne bokser/hyller – hvor mat til eget bruk skal plasseres

Bruk av kontor/hjemmekontor for ansatte

 • Oslo Nye Høyskole skal tilrettelegge for at ansatte kan holde en avstand på minst 1 meter i arbeidstiden.
 • Det skal legges til rette for at ansatte som deler kontor kan holde avstand på minst 1 meter
 • For ansatte som er avhengig av å bruke offentlig transport, tilrettelegger Oslo Nye Høyskole for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Risikoutsatte grupper
For oppdatert informasjon om studenter og ansatte som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

 

Kilde:
Denne smittevernveilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 13.06.2020 og er tilpasset Oslo Nye Høyskole.