Hopp til hovedinnhold

Arbeid, helse og inkluderende arbeidsliv - PSY3950 (7,5 sp)

I dette emnet lærer du om forholdet mellom arbeid og helse i Norge. Emnet fokuserer på de overordnede linjene der «de fire store» indikatorene for arbeid og helse er i sentrum: arbeidsdeltakelse, sykefravær, uførhet og arbeidsledighet.

Om emnet

Dette emnet går for første gang høsten 2025

Arbeid er en sentral del av livet og har stor påvirkning på helsen vår. Arbeid og helse er derfor temaer som får stor offentlig oppmerksomhet. De som står i jobb, har generelt bedre helse enn de som står utenfor arbeidslivet. Økt frafall grunnet dårligere helse samtidig som at de med helseutfordringer opplever at terskelen for å få innpass på arbeidsmarkedet blir høyere kan forklare dette. En annen sentral faktor er at mange aspekter ved å ha en jobb å gå til virker helsefremmende.

I dette emnet lærer du om forholdet mellom arbeid og helse i Norge. Emnet fokuserer på de overordnede linjene der «de fire store» indikatorene for arbeid og helse er i sentrum: arbeidsdeltakelse, sykefravær, uførhet og arbeidsledighet. I undervisningen vil utfordringer for ulike grupper belyses, eksempelvis uførhet blant unge. Emnet har også en internasjonal dimensjon der studentene stifter kjennskap til ulike måter å tilnærme seg og forstå tematikken på i ulike land, eksempelvis gjennom rammeverket «The three worlds of welfare captitalism» og sentrale begreper som universalisme, egalitarisme, behovsprøving og stigmatisering. Både helsebringende, forebyggende og rehabiliterende perspektiver introduseres. Ulike fremgangsmåter og verktøy for å øke sysselsettingen vil også bli gjennomgått. 

 • Det norske arbeidslivet
 • Arbeidsdeltakelse 
 • Sykefravær
 • Uførhet
 • Arbeidsledighet
 • IA-avtalen
 • Arbeid og helserelatert risiko
 • Helsefremmende arbeid
 • Arbeidsliv og velferdsordninger i et internasjonalt perspektiv
 • Velferdsstaten
 • Arbeidsmiljø – muligheter og utfordringer
 • Inkluderingskompetanse

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, forskere, teorier, empiri og metoder innen fagområdet arbeid, helse og inkludering
 • Har kunnskap om IA-avtalen og partene i arbeidslivets målsetninger omkring arbeidsinkludering
 • Har kunnskap om faktorer som kan påvirke muligheten til arbeidsdeltakelse
 • Har kunnskap om velferdssystemet for sykefravær, uførhet og arbeidsledighet i Norge og sammenlignbare land
 • Kjenner til sentrale teoretiske rammeverk og begreper
 • Har kunnskap om ulike fremgangsmåter for økt arbeidsinkludering

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid som grunnlag for å beskrive og reflektere faglig rundt både helsefremmende og preventive tiltak relatert til helse og arbeid og treffe begrunnede valg
 • Kan anvende perspektiver knyttet til forebygging, tilfriskning og helsefremming med mål om økt sysselsetting
 • Behersker sentrale ord og uttrykk innen fagområdet
 • Er i stand til å reflektere selvstendig over egen faglig utøvelse 
 • Kan vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Har utviklet innsikt og forståelse for kompleksiteten knyttet til arbeid, helse og et inkluderende arbeidsliv, så vel nasjonalt som internasjonalt   
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i tilgrensende fagområder og derigjennom bidra til utvikling av god praksis
 • Kan på bakgrunn av fagstoff vurdere styrker og svakheter knyttet til ulike verktøy for økt arbeidsdeltakelse
 • Kan formidle sentral fagkunnskap om teorier, problemstillinger og løsninger 
 •  

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

 • Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.