Hopp til hovedinnhold

Arbeidspsykologi - PSY1160 (15 sp)

Hvordan kan arbeidspsykologisk kunnskap og metode brukes for å løse konkrete oppgaver? Dette emnet gir en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.

 
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

Om emnet:

Emnet ser på forhold som er av betydning for individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan situasjons- og personfaktorer kan fremme eller hemme trivsel, helse og jobbutførelse vil være sentralt.

Studentene vil møte ulik arbeidspsykologisk tematikk, som blant annet psykososialt arbeidsmiljø, stress og mestring, samt sykefraværsproblematikk.

Emnet har til formål å gi studentene en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning. Emnet vil ha fokus på hvordan arbeidspsykologisk kunnskap og metode praktisk brukes for å løse konkrete oppgaver.

 • arbeidspsykologi som fagområde
 • verdisyn og menneskesyn i norsk arbeidsliv
 • det psykososiale arbeidsmiljøet
 • stress og mestring
 • konflikter og konflikthåndtering
 • brudd på det psykososiale arbeidsmiljø, herunder mobbing
 • egnethet, skikkethet og arbeidsevne
 • psykisk uhelse av betydning for jobbutførelse, herunder sykefraværsproblematikk

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kunnskap om arbeidspsykologisk kunnskapsutvikling, og synet på medarbeiderens plass i takt med samfunnsutviklingen
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen arbeidspsykologi
 • har kunnskap om psykologiske jobb-behov og hva som bidrar til et sunt psykososialt arbeidsmiljø
 • har kunnskap om arbeidsrelatert psykisk uhelse, herunder stress og utbrenthet
 • har kunnskap om hva som ansees som uheldig psykisk belastning, krenking av integritet og verdighet, utilbørlig opptreden og trakassering i arbeidslivet
 • kjenner til prinsipper for vurdering av arbeidsevne og tilrettelegging
 • har kunnskap om de viktigste kildene til arbeidspsykologisk forskning

Ferdigheter

 • kan kartlegge og vurdere det psykososiale arbeidsmiljøet, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling ved å henvise til informasjon og fagstoff
 • kan vurdere ulike intervensjoner knyttet til håndtering av høyt jobbstress
 • kan på bakgrunn av fagstoff vurdere styrker og svakheter ved arbeidspsykologiske verktøy og teknikker
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeidspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv
 • kan anvende utvalgte verktøy for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet
 • kan anvende utvalgte modeller for å bedre utfordringer knyttet til jobbstress

Generell kompetanse

 • kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en sakligog respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar medarbeidernes behov

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent nettbasert kurs om jobbstress
 • skriftlig rapport om kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet med med studentvurdering

Eksamen

Karakteren i dette emnet baseres på en skriftlig eksamen.

 • individuell skriftlig oppgave over 24 timer 1500 ord (+/-10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A –F.

Dette emnet bør ikke kombineres med PSY2260 Organisasjonspsykologi (10 sp)