Hopp til hovedinnhold

Biologisk psykologi - PSY2230 (15 sp)

Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. I dette emnet ser vi på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

Om emnet:

Dette emnet har som mål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen biologisk psykologi. Studentene vil møte ulik tematikk som blant andre stress, smerte, søvn og motivasjon fra et biologisk psykologisk perspektiv, i tillegg til forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet. 

  • viktige spørsmål knyttet til ulike perspektiver innenfor biologisk psykologi 
  • forskningsmetodikk innen biologisk psykologi samt hjerneavbildningsteknikker 
  • aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til biologisk psykologi 
  • nervesystemets anatomi og fysiologi 
  • genetikk 
  • det biologiske grunnlaget for sensoriske systemer, emosjonell atferd og kognitive funksjoner som hukommelse, persepsjon og språk 
  • døgnrytme 
  • bevegelse 
  • psykiske lidelser 
  • ulike stadier av bevissthet

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

  Kunnskaper

  • kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen biologisk psykologi 
  • kunnskap om nervesystemets anatomi og hvor ulike funksjoner er lokalisert 
  • kunnskap om relasjonen mellom hjernen og atferd 
  • kunnskap om interaksjon mellom arv, miljø og fenotype 
  • kunnskap om det nevrologiske grunnlaget for bevissthet 
  • kjennskap til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på dyr og mennesker 
  • kjennskap til den biologiske psykologiens rolle og plass i samfunnet 
  • kjennskap til ulike hjerneavbildningsteknikker og kan drøfte sammenhengen mellom anatomi, fysiologi og atferd 
  • kjennskap til det biologiske grunnlaget for ulike psykiske lidelser 

  Ferdigheter

  • evne til å fremstille hvordan grunnleggende nevrobiologiske forhold virker inn på menneskets mentale prosesser og atferd ved å vise til teori og empiri innen biologisk psykologi 
  • evne til å lokalisere sentrale hjernestrukturer. 
  • evne til å vurdere fordeler og ulemper ved metoder brukt innen biologisk psykologi 
  • evne til å identifisere og reflektere selvstendig over faglige og etiske problemstillinger knyttet til biologisk psykologi 

  Generell kompetanse

  • forståelse av og evne til å vekte betydningen av at mennesket har et biologisk fundament for mentale funksjoner – dette innebærer å kritisk kunne vurdere relasjonen mellom genetikk, miljøfaktorer og de rammer menneskelig nevrobiologi setter for mennesker

  Arbeidskrav

  Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

  • godkjent nettbasert kurs om biologisk psykologi
  • godkjent nettbasert kurs om psykiske lidelser og biologisk psykologisk forskning

  Eksamen 

  Eksamen består av en muntlig individuell eksaminasjon. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.