Hopp til hovedinnhold

Corporate Finance - ØKAD2230 (7,5 sp)

I dette emnet lærer du om viktigheten av økonomisk analyse og planlegging. Emnet er strukturert rundt investeringsrelaterte og finansielle problemstillinger.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

I emnet corporate finance lærer studenten om viktigheten av økonomisk analyse og planlegging. Emnet er strukturert rundt investeringsrelaterte problemstillinger og finansielle problemstillinger. Studenten får blant annet en innføring i grunnleggende renteregning, nåverdiberegninger, kapitalverdimodellen, investeringsanalyser, porteføljeteori, markedsteori, kapitalstruktur, avkastningskrav, likviditetsstyring, lån, inflasjon, arbeidskapital og budsjettering av kontantstrømmer. Studenten får også en konkret og verdifull innføring i sentrale regnearkfunksjoner knyttet til flere av disse temaene, og lærer å gjøre etiske betraktninger knyttet til emnets innhold

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om betydningen av kontantstrømmer i investeringsbeslutninger 
 • forstår hvordan kapitalmarkeder fungerer og anvendes
 • har kunnskap om forhold som påvirker avkastningskravet til en investering 
 • har kunnskap om hvordan verdipapirer prises og hvilke risiki slike instrumenter har

Ferdigheter

 • kan redegjøre for tidsverdien av penger og beregne hvordan den påvirker lønnsomheten av investeringer 
 • kan rangere investerings- og finansieringsalternativer ved hjelp av kvantitativ analyse
 • kan identifisere beslutningsrelevante variabler
 • kan beregne relevant kapitalkostnad
 • kan kommunisere hvorfor investeringsanalyse er sentralt for et foretaks virksomhet
 • behersker sentrale verktøy og teknikker innen fagområdet finansiering og investering
 • kan tolke og foreta beslutninger på grunnlag av ulike investeringskalkyler

Generell kompetanse

 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til fagutøvelse på feltet
 • kan anvende faglig kunnskap og ferdigheter på praktiske problemstillinger
 • behersker språk og uttrykksformer og kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre med bakgrunn i finans

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • skriftlig innlevering

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F