Hopp til hovedinnhold

Den norske ledelsesmodellen - PSY2410 (7,5 sp)

Det er utviklet en særegen norsk lederstil tilpasset det norske arbeidslivet.

Om emnet

Dette emnet går for første gang våren 2025

Mange leder- og organisasjonsfaglige utdanninger er inspirert av amerikansk ledelsesteori. Likevel har det utviklet seg en særegen norsk ledelsesstil tilpasset det norske arbeidslivet.

I dette emnet introduseres studentene for ledelse på norsk. Fokus er på hva som særpreger og skiller ledelse i norsk arbeidsliv fra andre land, og studentene får kunnskap om både offentlig sektor og privat næringsliv. En gjennomgang av hvordan den norske ledelsesmodellen har blitt til vil også gjennomgås og studentene får innsikt i ulike styringsregimer som medvirkning, medbestemmelse standardisering og kontroll og lojalitet og forpliktelse, og får innsikt i sentrale grunnpilarer som tillit og samarbeid. Her vil emnet også belyse hvilke utfordringer og muligheter som preger ledelse i norsk arbeidsliv.

Emnet har en internasjonal dimensjon og gir studentene kunnskap om eksempelvis hvorfor norsk arbeidsliv karakteriseres av et lavt konfliktnivå sammenlignet med mange andre land. Emnet ser også på ulike styringsformer som vokser frem, herunder eierstyring (corporate governance) og New Public Management, samt hvilke styrker og svakheter som knyttes til dem.

 • Bedriftsdemokrati - historisk utvikling
 • Ledelsesmodeller
 • Partssamarbeid
 • Styringsregimer
 • Lov- og avtaleverk
 • Innovasjon og nyskapning
 • Arbeid, makt og opposisjon
 • Styringsformer i norsk arbeidsliv

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, forskere, teorier, empiri og metoder innen den norske ledelsesmodellen og bedriftsdemokrati
 • Har kunnskap om den historiske utviklingen som har resultert i den norske ledelsesmodellen
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen den norske ledelsesmodellen
 • Har kunnskap om sentrale institusjoner i norsk arbeidsliv, for eksempel tariffavtaler
 • Har kunnskap om hvordan samfunnsmessige, institusjonelle og kulturelle faktorer gir grobunn til en norsk ledelsesmodell

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Er i stand til å redegjøre for hva som særpreger den norske ledelsesmodellen
 • Kan vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Behersker sentrale ord og uttrykk innen utviklingen av den norske ledelsesmodellen

Generell kompetanse

 • Har utviklet innsikt i og forståelse for utviklingen av og kjennetegnene ved den norske ledelsesmodellen
 • Kan formidle sentral fagkunnskap om teorier, problemstillinger og løsninger
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i tilgrensende fagområder og derigjennom bidra til utvikling av god praksis
 • Kan på bakgrunn av fagstoff vurdere styrker og svakheter knyttet til den norske ledelsesmodellen

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.  

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.