Hopp til hovedinnhold

ERN2200 Vitenskap og kostholdsforskning (10sp)

Dette emnet omhandler vitenskapsteori, forskning, statistikk og vitenskapelige publikasjoner knyttet til ernæring. Du vil tilegne deg grunnleggende kunnskap om statistiske metoder.

Emnet het tidligere ERN2200 Vitenskap og metode (10 sp) 

Om emnet:

Emnet omhandler vitenskapsteori, forskning, statistikk og vitenskapelige publikasjoner knyttet til ernæring. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om statistiske metoder, samt tilegne seg kunnskap i å kunne lese, forstå og kritisk vurdere vitenskapelige publikasjoner og forskningsresultater.

Dette emnet har en obligatorisk stedlig samling over to dager. 

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2100 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

Tidsramme
1,5 måneders fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om vitenskapsteori, inkludert problemstillinger, hypoteser, forskningsetikk og sentrale vitenskapsetiske spørsmål knyttet til forskning innen ernæring 
 • har kunnskap om statistiske tester og metoder, herunder samlings- og spredningsmål, enkle hypotesetester, p-verdi, effektmål, konfidensintervall, parametrisk- og ikke-parametrisk statistikk og normalfordelingskurven 
 • har bred kunnskap om sentrale begreper innen tema relevant forskning, herunder epidemiologisk studiedesign, styrker og svakheter ved disse samt metodiske utfordringer ved slik forskning 
 • har bred kunnskap om metoder som brukes i kostholdsforskning, inkludert ulike kostholdundersøkelsesmetoder 
 • kjenner til ulike typer vitenskapelige publikasjoner, samt relevante verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av disse publikasjonene 
 • kan forklare evidensbegrepet og kjenner til kriterier for å vurdere evidens

Ferdigheter 

 • kan lese og kritisk vurdere vitenskapelige artikler 
 • kan reflektere over og vurdere hvilke studiedesign som egner seg ved ulike problemstillinger 
 • kan vurdere hvilke kostholdsundersøkelsesmetoder som egner seg ved ulike studiedesign 
 • kan utføre enkle statistiske beregninger og presentere data med sentralmål, spredningsmål og figurer 
 • kan formulere egne hypoteser og teste disse ved hjelp av enkle statistiske metoder 
 • kan anvende et statistikkprogram (eksempelvis Excel) til å beregne gjennomsnitt, median, konfidensintervall, standardavvik og standardfeil, samt lage diagrammer 
 • kan tolke samt beregne effektmålene relativ risiko og odds ratio 
 • kan finne, vurdere og henvise til vitenskapelige artikler, samt tolke statistiske resultater med utgangspunkt i vitenskapelige artikler

Generell kompetanse 

 • har innsikt i styrker og svakheter ved de vanligste metoder for å innhente data om kosthold og ernæring/helse 
 • har innsikt i styrker og svakheter ved forskjellige studiedesign brukt innen epidemiologisk forskning 
 • kjenner til spesielle metodiske utfordringer samt etiske spørsmål knyttet til forskning innen kosthold 

Obligatoriske samlinger

 • Deltakelse på obligatorisk samling eller undervisning over 2 dager

Arbeidskrav 

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • rapport om kostholdsundersøkelsesmetode og presentasjon av data
 • innleveringsoppgave i artikkelanalyse
 • deltakelse på obligatorisk samling eller undervisning over 2 dager

Eksamen 

Avsluttende skriftlig netteksamen (3 timer). Det gir bokstavkarakter (A-F).