Hopp til hovedinnhold

ERN2300 Biokjemi og energiomsetning (10 sp)

Dette emnet omhandler kroppens energiomsetning med fokus på generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper og de mest sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett-, aminosyre- og alkoholstoffskiftet.

Om emnet:

Temaet for dette emnet er kroppens energiomsetning med fokus på generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper og de mest sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett-, aminosyre- og alkoholstoffskiftet. Emnet gir en praktisk tilnærming til energiomsetningen, og studenten vil blant annet lære å gjøre beregninger av energiforbruk.

Opptaks- og adgangsregulering
MED1100 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om hva kroppen består av med fokus på kroppssammensetning og energilagre, metoder for å bestemme kroppssammensetning samt styrker og svakheter ved disse metodene 
 • har bred kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer kroppens energiomsetning og hvilke metoder som benyttes til å bestemme kroppens energiomsetning, samt kjenne til styrker og svakheter ved de ulike metodene 
 • har kunnskap om sentrale biokjemiske begreper og reguleringsmekanismer i kroppens metabolisme 
 • har grunnleggende kunnskap om generell- og organisk kjemi, inkludert sentrale reaksjonstyper 
 • har kunnskap om enzymers oppbygning og funksjon, deres rolle i biokjemien og prinsipper for regulering av enzymaktivitet 
 • har bred kunnskap om felles metabolske reaksjonsveier som sitronsyresyklusen og elektrontransportkjeden og regulering av disse prosessene 
 • har bred kunnskap om reaksjonsveiene i karbohydratstoffskiftet, som glykolysen, glukoneogenesen, glykogenomsetningen, fruktosemetabolismen og regulering av disse prosessene 
 • kjenner til pentosefosfatveien og metabolismen av galaktose 
 • har bred kunnskap om sentrale reaksjonsveier i lipidstoffskiftet, som betaoksidasjon og de novo lipogenese og regulering av disse prosessene 
 • har kunnskap om ketogenesen, ketolysen, kolesterolsyntesen og regulering av disse prosessene 
 • har bred kunnskap om sentrale reaksjonsveier i aminosyrestoffskiftet, som nedbrytning og syntese av aminosyrer og regulering av disse prosessene 
 • har bred kunnskap om kroppens håndtering av nitrogen, inkludert ureasyklusens rolle og regulering 
 • har kunnskap om hvordan etanol og metanol metaboliseres, samt hvordan etanol påvirker metabolismen av andre næringsstoffe 

Ferdigheter 

 • kan beregne KMI, og ut fra dette anvende beregningene til å klassifisere undervekt, normalvekt og overvekt i henhold til KMI-kategorisering definert av WHO 
 • kan beherske estimering av energibehov til individer og grupper etter anerkjente metoder, samt vurdere forhold som bidrar til usikkerhet i estimeringen 
 • kan utføre energiberegninger for katabolisme og anabolisme av næringsstoffene

Generell kompetanse 

 • har innsikt i kroppens energiomsetning 
 • har innsikt i hvordan næringsstoffene omsettes i cellene 
 • har innsikt i sentrale reguleringsmekanismer i kroppens metabolisme 

Arbeidskrav

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • nettkurs i kjemi og biokjemi
 • innleveringsoppgave: rapport fra energikurs

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Det gis bokstavkarakter (A-F)