Hopp til hovedinnhold

ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn (10 sp)

I dette emnet vil du bli bedre kjent med både generell og profesjonell kommunikasjon, psykologi, samt lover og retningslinjer knyttet til forholdet mellom klient og behandler.

Om emnet:

Tema for emnet er generell og profesjonell kommunikasjon, psykologi, samt lover og retningslinjer knyttet til forholdet mellom klient og behandler. Det vil være fokus på sentrale teorier innen fagområdene sosialpsykologi og læringspsykologi, samt psykologiske mekanismer som har betydning for helseadferd og i veiledning for forebyggende og helsefremmende arbeid.  

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2100 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • har kunnskap om kommunikasjon, herunder sentrale prinsipper og teknikker som brukes i klientsamtaler 
 • har kunnskap om veiledningsteknikker som benyttes i i endringsarbeid 
 • har kunnskap om sentrale begreper, teorier og strategier knyttet til psykologi og helseadferd, inkludert læringspsykologi, mestringstillit, motivasjon og vaneendring 
 • har kunnskap om hva som kjennetegner individuell kostveiledning 
 • har kunnskap om helsevesenets organisering 
 • har kjennskap til trygdesystemet, pasientrettigheter samt formålet med og hovedinnholdet i lover som regulerer forholdet mellom klient/pasient og behandler 

Ferdigheter

 • kan mestre grunnleggende kommunikasjonsteknikker 
 • kan utarbeide og fremføre en faglig relevant presentasjon tilpasset målgruppe 
 • kan gjennomføre en strukturert samtale/kartleggingssamtale med en klient 
 • kan innhente relevant informasjon for å kunne gi kostveiledning 
 • kan føre journal basert på gjeldende retningslinjer i henhold til norsk lovgivning 

Generell kompetanse

 • kan reflektere over og videreutvikle egen evne til profesjonell kommunikasjon og samarbeid 
 • har forståelse for egen rolle og ansvar som fagperson 
 • kan reflektere rundt etiske problemstillinger i arbeid med klienter 

Arbeidskrav 

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • deltagelse på samling over 2 dager
 • mappeinnlevering
 • nettkurs i pasientrettigheter og lover
 • nettkurs i journalføring

Eksamen

Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (27 timer). Eksamen består av flere fritekstoppgaver/kasusoppgaver. Det gis bokstavkarakter (A-F).