Hopp til hovedinnhold

ERN2500 Energigivende næringsstoffer (10 sp)

Dette emnet  omhandler de energigivende næringsstoffene og hvordan disse fordøyes, absorberes og omsettes i kroppen. Du vil lære om fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, fordøyelse av næringsstoffene, lipoproteinmetabolisme og blodsukkerregulering.

Om emnet:

Emnet omhandler de energigivende næringsstoffene og hvordan disse fordøyes, absorberes og omsettes i kroppen. Tema for emnet er fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, fordøyelse av næringsstoffene, lipoproteinmetabolisme og blodsukkerregulering. Emnet omhandler anbefalingene for de energigivende næringsstoffene og bakgrunnen for disse.

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2300 eller tilsvarende.

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om den kjemiske oppbygningen av makronæringsstoffene, samt kan gjenkjenne strukturen til og klassifisere de vanligste formene for karbohydrater, lipider, aminosyrer/proteiner og alkohol
 • Har bred kunnskap om fordøyelseskanalens oppbygning, og funksjon og mikrobiota, sentrale fordøyelsesprosesser og reguleringsmekanismer
 • har bred kunnskap om fordøyelse, absorpsjon og transport og omsetning av karbohydrater, lipider, proteiner og alkohol
 • har kunnskap om ulike typer fiber, herunder definisjon, klassifisering, og fermenteringsprosessen, samt fibers påvirkning på helsen
 • har kunnskap om hvordan kostholdet påvirker nivåene av glukose, lipider og aminosyrer i blodet, samt sammenhengen mellom dette og sykdomsutvikling
 • har grunnleggende kunnskap om fysiologiske effekter av et for lavt eller for høyt inntak av karbohydrater, lipider og proteiner i kosten, samt kjenner til ulike helseeffekter av et moderat til høyt alkoholforbruk
 • har bred kunnskap om blodsukkerregulering og hvordan denne påvirkes av kostens sammensetning, egne hormoner og andre faktorer, samt kjenner til hvordan forstyrrelser i blodsukkerreguleringen kan bidra til senkomplikasjoner
 • har kunnskap om og kan definere glykemisk indeks (GI) og glykemisk belastning (GB), beskrive hvordan faktorer i maten påvirker GI, samt styrker og svakheter ved GI og GB
 • har grunnleggende kunnskap om diagnosekriteriene for diabetes og kan definere insulinsensitivitet og insulinresistens
 • har grunnleggende kunnskap om herding, harskning og oksidasjon av fett
 • har bred kunnskap om lipoproteinmetabolismen og kolesterolmetabolismen, inkludert transportveier og regulering
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan fettsyrer og andre kost- og livsstilsfaktorer påvirker lipoproteinnivåene, hvordan forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen kan føre til sykdom, samt enkle kostråd som brukes ved dyslipidemi
 • har bred kunnskap om aminosyrers oppbygning, struktur og kjemiske egenskaper, om kroppsproteiners funksjoner og proteinstruktur på ulike nivåer, samt om metoder knyttet til bestemmelse av proteinkvalitet
 • har kunnskap om hvilke serumproteiner som kan fungere som markør ved proteinunderernæring og svakheter ved disse markørene, samt kjenner til andre metoder som brukes for å vurdere proteinstatus
 • har kunnskap om og kan oppdatere sin kunnskap om anbefalt daglig inntak av karbohydrater, kostfiber, fett – inkludert de ulike fettsyrene, proteiner og alkohol, samt om bakgrunn for disse anbefalingene og nåværende inntak i den norske befolkningen

Ferdigheter

 • kan estimere og vurdere et måltids glykemiske belastning (GB) 
 • kan vurdere aktuelle laboratoriedata, med fokus på blodglukose, C-peptid, HbA1c, HDL, LDL, totalt kolesterol, TG, Lp(a), serumproteiner og promille 
 • kan anvende estimeringsmetode for å beregne promille og nedbrytningen av alkohol

Generell kompetanse 

 • har innsikt i anbefalinger for inntak av energigivende næringsstoffer

Arbeidskrav 

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • innleveringsoppgave: rapport fra blodsukkerkurs
 • muntlig presentasjon av faglig tema

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Det gis bokstavkarakter (A-F).