Hopp til hovedinnhold

ERN3300 Ernæring og livsstilsrelaterte tilstander (10 sp)

I dette emnet lærer du mer om de vanligste livsstilssykdommene og forholdene rundt disse. Du skal blant annet innom temaer som diabetes type 1 og 2, overvekt og fedmekirurgi, hjerte- og karsykdom og de vanligste kreftsykdommene.

Tidsramme: 1,5 mnd fulltids studieinnsats
Opptaks- og adgangsregulering: ERN2400, ERN 2500 eller tilsvarende. ERN2500 kan tas samtidig.

 

Om emnet

Emnet omhandler de dominerende livsstilsykdommene og vektlegger sykdomslære, evidens for sammenhengen mellom kosthold og sykdommene, samt hvordan arbeide med kostveiledning rettet mot de ulike gruppene.

Kunnskap

 • kan beskrive de vanligste hjerte- og karsykdommene med vekt på forebygging, utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling og prognose 
 • har kunnskap om forebygging, utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling og komplikasjoner ved diabetes type 2 
 • kan beskrive utbredelse, risikofaktorer, behandling og komplikasjoner til overvekt, inkludert fedmekirurgi 
 • har kunnskap om definisjon(er), forebygging, utbredelse, risikofaktorer, behandling og komplikasjoner ved metabolsk syndrom 
 • kan beskrive de vanligste kreftsykdommene med vekt på utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling, prognose og komplikasjoner ved kreftsykdommen 
 • kan forklare de mest sentrale biologiske sykdomsmekanismene for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 1 og 2, overvekt/fedme, metabolsk syndrom, og kreft 
 • har bred kunnskap om hvordan kosthold og andre livsstilsfaktorer kan settes i sammenheng med utvikling av livsstilssykdommer, og det vitenskapelige grunnlaget for disse sammenhengene 
 • kjenner til det vitenskapelige grunnlaget for forebyggende kost- og livsstiltiltak mot hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, overvekt/fedme, metabolsk syndrom og kreft 
 • har kunnskap om medikamentell behandling av hjerte- og karsykdommer, diabetes type 1 og 2, overvekt/fedme og metabolsk syndrom, og, samt forventet effekt av behandlingen 

Ferdigheter

 • kan tolke resultater og konklusjoner i vitenskapelige artikler 
 • kan anvende vitenskapelig basert faglig kunnskap til å gi forebyggende kost- og livsstilsveiledning mot hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, overvekt/fedme, metabolsk syndrom og kreft 
 • kan beherske relevante faglige verktøy og metoder for å gjøre risikovurdering av klienten og iverksette tiltak ut ifra gjeldende faglige retningslinjer 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i å gi kostveiledning 

Generell kompetanse

 • kan vurdere hvilke klienter man selv har kompetanse til å veilede og hvilke som bør oppfordres til å oppsøke lege eller annet helsepersonell 

Arbeidskrav

 • innleveringsoppgave: Litteraturoppgave
 • innleveringsoppgave: Praktisk ernæringsarbeid

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).