Hopp til hovedinnhold

ERN6060 Internship (20 sp)

Internship er et emne og en mulighet for deg til å skaffe praktisk arbeidserfaring fra en virksomhet i fagrelevant arbeid. En praksisplass gjennom internship er også med på å styrke din CV og gi deg kontakter i arbeidslivet.

Type Valgfritt emne
Plassering Femte eller sjette semester
Tidsramme 12 uker fulltids studieinnsats tilsvarende 450 timer (37,5t/uke). Det kreves 80 % oppmøte for å få internship godkjent.
Opptaks- og adgangsregulering Bestått minimum 120 studiepoeng i bachelorgraden i ernæring. Det kan søkes individuelt fritak fra denne regelen. Studenten skal levere en plan for praksisplassen som skal godkjennes av emneansvarlig før studenten starter.

 

Om emnet

Internship er et valgfritt emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen ernæring og helse. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom et slikt internship er med på å styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet og gir studenten mulighet til å anvende teoretiske og faglige kunnskaper og ferdigheter. 

 

Kunnskap

 • har kunnskap om sammenhenger mellom, og forskjellen på, teori og praksis innenfor fagfeltet. 
 • har kunnskap om en virksomhets arbeidsområder og arbeidsmetoder, samt daglig virke. 
 • kjenner til virksomhetens egenart og plass i samfunnet. 
 • har kunnskap om rollen som arbeidstaker i en virksomhet. 

Ferdigheter

 • kan anvende og bygge videre på faglig kunnskap og praktiske ferdigheter i yrkessammenheng. 
 • kan anvende ulike metoder og verktøy som er gjeldende innen virksomheten. 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. 
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. 
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. 

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver, som er i tråd med de krav og retningslinjer som er gitt. 
 • kan formidle sentrale temaer, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og kan utveksle faglig synspunkter med andre. 
 • har forståelse for relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger. 
 • har erfaring med arbeidsmetoder som benyttes i arbeidslivet. 
 • har forståelse for hvordan formelle og uformelle normer og bedriftskulturer former arbeidshverdagen. 
 • kjenner til viktigheten av nettverksbygging og karriereutvikling. 

Obligatoriske arbeidskrav

 • godkjent plan for internship
 • gjennomføring av oppfølgingssamtale med en gitt kontaktperson fra Oslo Nye Høyskole
 • arbeidsattest fra arbeidsgiver som bekrefter arbeidsoppgaver og arbeidsmengde

Vurderingsform

 • hjemmeeksamen i form av en avsluttende skriftlig rapport på 3000 ord (+/- 10% ) som vurderes til bestått/ikke bestått.