Hopp til hovedinnhold

Ekstremisme og terror - FK2111 (10 sp)

Hva er terrorisme? Hva slags aktører benytter terror som virkemiddel, og hvorfor? Hva er de ideologiske, sosiale, politiske og kulturelle årsakene til terrorisme? Dette er de sentrale problemstillingene som skal besvares i FK2111 Ekstremisme og terror.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og Campus i Oslo
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Emnet vil introdusere kritiske perspektiver på terrorisme og terrorforskning og legge vekt på aktørenes egne perspektiver og begrunnelser: Hvilke kjennetegn kan identifiseres på tvers av ideologiske, organisatoriske og regionale skiller? Kan politisk vold være legitim? Hvilken rolle spiller ulike aktører i de sosiale prosessene som leder fram mot bruk av politisk vold og terror? Emnet består av flere casestudier fra historie og samtid, samt sentrale teoretiske og metodiske debatter innenfor studier av terrorisme og ekstremisme.

 

* Emnets tittel ble endret i juni 2018. Tittel gjeldende frem til endring var Religion og konflikt.

** Emnets tittel ble endret i november 2022. Tittel gjeldende frem til endring var Religion i krig og fredTidligere emnekode var FK2110.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor studier av terrorisme og ekstremisme
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor studier av terrorisme og ekstremisme
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor studier av terrorisme og ekstremisme
 • har kunnskap om studier av terrorisme og ekstremismes historiografi, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter 

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, muntlig eller gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

Arbeidskrav 

Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen

 • Konfliktanalyse (1500 ord +/- 10 %) (bestått/ikke bestått)

Eksamen

 • Hjemmeeksamen (2500-3000 ord, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).