Hopp til hovedinnhold

Endringsledelse - PSY6230 (15 sp)

I dette emnet lærer du hvordan å analysere og gjennomføre organisatoriske endringer i arbeidslivet. Undervisningen vil trekke inn eksempler fra reelle endringsprosesser i forskjellige organisasjoner.

Om emnet:

Organisasjoner er stadig involvert i ulike endringsprosesser, og ledere spiller en viktig rolle i gjennomføringen av slike prosesser, blant annet gjennom å motivere medarbeidere og skape en forståelse for felles retning.

Emnet har som mål å gi en innføring i begreper og teori som gir studentene et grunnlag til å analysere og gjennomføre organisatoriske endringer i arbeidslivet. Undervisningen vil trekke inn eksempler fra reelle endringsprosesser i forskjellige organisasjoner.

 • aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til endringsledelse
 • faser i en endringsprosess
 • organisasjonsutvikling
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • motstand og motivasjon for endring
 • skape og kommunisere visjoner
 • sosiale og kulturelle faktorer som fremmer og hemmer endringer
 • nye utviklingstrender i arbeidslivet

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kunnskap om ulike faser i en endringsprosess og rollene til interne og eksterne endringsagenter
 • har kunnskap om sentrale virkemidler og intervensjoner for organisasjonsutvikling samt når de ulike virkemidlene er egnet
 • har kunnskap om hva som skaper motstand mot endring, og hvordan medarbeidere kan motiveres i en endringsprosess
 • har kunnskap om nye utviklingstrender i arbeidslivet

Ferdigheter

 • kan identifisere endringsbehov gjennom å innhente og analysere informasjon på en systematisk måte
 • kan identifisere og reflektere selvstendig over faglige og etiske problemstillinger knyttet til endringsledelse
 • kan redegjøre for hvordan ulike sosiale og kulturelle faktorer kan påvirke endringsprosesser i arbeidslivet
 • kan bidra i planlegging og ledelse av endringsprosesser

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante faglige problemstillinger innen endringsledelse
 • har utviklet en forståelse for hvordan endringsprosesser kan optimaliseres

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet innebærer å få bestått en skriftlig prosjektrapport om endringsledelse.

 • nettkurs som gir en generell gjennomgang av sentral teori innen endringsledelse
 • nettkurs om en sentral artikkel innen feltet
 • skriftlig rapport knyttet til endringsledelse på 800 ord (+/- 10 %)


Eksamen

Karakteren i dette emnet baseres på en skriftlig eksamen.

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.