Hopp til hovedinnhold

Examen philosophicum - EXPHIL (10 sp)

Dette emnet vil gi deg kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og Campus i Oslo
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner som innen norsk universitetsutdanning. Examen Philosophicum handler om hvordan vitenskapens og filosofiens historie har utviklet seg. Emnet gir en innføring og en oversikt over sentrale problemstillinger hos tenkere i den vestlige filosofi og vitenskapstradisjon, særlig knyttet til vitenskap, erkjennelse og etikk. 

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • ha kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver
 • ha kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger knyttet til vitenskap, erkjennelse og etikk
 • ha kunnskap om ulike kilder til viten innen filosofien
 • ha kunnskap om ulike tenkere i den vestlige filosofi- og vitenskapstradisjon
 • kjenne til historisk kunnskapsutvikling innen vestlig filosofi og vitenskapshistorien
 • kjenne til samspillet mellom samfunnsutviklingen og filosofi- og vitenskapshistorien

Ferdigheter

 • reflektere over betydningen av tidligere forskning for dagens kunnskapsutvikling
 • gjøre rede for filosofihistoriens sentrale epoker og vurdere kunnskap fra disse epokene i lys av den kontekst den ble utviklet i
 • drøfte filosofihistoriens betydning for samtidig tenkning på eget fagfelt

Generell kompetanse

 • identifisere og reflektere selvstendig over faglige og etiske problemstillinger innen filosofien
 • utvikle en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap
 • forstå innfallsvinkler til ulike temaer innen vitenskapsteori, erkjennelse og etikk

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • nettkurs (bestått/ikke bestått)
 • skriftlig innlevering; omfang 1000-1500 ord (bestått/ikke bestått)

Eksamen

 • 4-timers netteksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)