Hopp til hovedinnhold

FORSK1120 Forskningskommunikasjon (5 sp)

Hvis forskning skal påvirke verden, er hvordan den kommuniseres avgjørende. I denne emne vil du lære om noen av problemstillingene med forskningskommunikasjon, samt lære om hvordan du kan bedre formidler forskning for å få innvirkning.

Om emnet

Kommunikasjon og formidling er viktige aspekter ved forskning, og det å formidle kunnskap er ingen nøytral handling. Emnet gjør studenten bevisst på sin egen posisjon og samfunnsansvar, som forvalter og formidler av forskningsbasert kunnskap. Å få kjennskap til de ulike måtene forskning kan brukes på står sentralt i emnet, og studentene lærer også å formilde forsking på ulike måter. Dette emnet vil ha en direkte relevans for arbeidslivet siden forståelse for og bruk av forskning står sentralt i mange yrker. Gjennom dette emne vil studentene få en god og grundig oversikt over ulike måter forskning kan formidles på, og få mulighet til å jobbe med en teksttype som brukes i arbeidslivet – nemlig policy brief.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • kjenner til ulike måter å fremstille og formidle kvalitativ- og kvantitativ forskning på 
  • kjenner til forskjellen mellom akademisk skriving og andre typer formidling

Ferdigheter

  • kan anvende faglig kunnskap til å fremstille og formidle kvalitativ- og kvantitativ forskning
  • kan henvise til forskning både for å informere, belyse en problemstilling og overbevise i ulike sammenhenger

Generell kompetanse

  • kan skille kunnskapsbasert innsikt fra annen informasjon og forvalte forskningsbasert kunnskap
  • kan formidle kvalitativ- og kvantitativ forskning i relevante uttrykksformer
  • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsliv

Eksamen

  • Policy brief (bestått/ikke bestått).