Hopp til hovedinnhold

FORSK3210 Statistikk (10 sp)

Dette emnet gir deg kunnskap og ferdigheter til å analysere kvantitativ data fra statsvitenskapelig forskning.

Om emnet: 

Statistikk er en kvantitativ vitenskap som handler om å samle inn, organisere, analysere, fortolke og presentere empiriske data. Statistisk analyse er en prosess som krever nøyaktighet i alt fra datainnhentingen, omgjøringen til statistikk og fortolkning av hva statistikken forteller oss. Riktig utført er statistisk analyse et effektivt verktøy for å avdekke forskjellen mellom signifikante sammenhenger og rene tilfeldigheter, og hjelper oss til å sile ut feilslutninger.

Emnet gir studenten kunnskap og ferdigheter til å analysere kvantitativ data fra statsvitenskapelig forskning. I dette inngår både deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk. Studenten får utvikle ferdigheter i analyse av data med programvare R for statistikk. Her står statistiske sammenhenger og gruppeforskjeller sentralt, i tillegg til tolkning av funn, beregning av usikkerhet og signifikans, samt vurderinger av fordeler og begrensninger ved ulike varianter av statistisk analyse.  
 
Emnet bygger på STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon.

  Emnet het tidligere STAT3210 Statistikk 

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • har kunnskap om sentrale begreper, verktøy og prosesser innenfor statistisk analyse
  • har kunnskap om analyse av data med programvare for statistikk, herunder kjenner til ulike fremgangsmåter og prosesser
  • kjenner til etiske vurderinger og metodologiske utfordringer ved innsamling, bearbeiding og analyse av data

  Ferdigheter

  • kan anvende sentrale begreper, verktøy og prosesser i statistisk analyse
  • kan redegjøre for, samt tolke resultater fra sentrale kvantitative analyser
  • kan gjennomføre en passende kvantitativ analyse, tolke og fremstille resultatet i tabeller og figurer
  • kan vurdere kvalitet på ulike forskningsdesign for statistisk analyse
  • kan bruke R til databehandling og statistiske analyser

  Generell kompetanse

  • kan gjennomføre statistiske analyser i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kan formidle sentralt fagstoff som begreper, verktøy og prosesser i statistisk analyse
  • har utviklet et kritisk blikk på forholdet mellom empiri og teori
  • har økt forståelse for når man skal anvende kvantitativ metode

  Arbeidskrav

  Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

  • kurs i programvare for statistikk (bestått/ikke bestått)

  Eksamen

  Karakteren i dette emnet består av én eksamen. 

  • 4-timers netteksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)