Hopp til hovedinnhold

Finansregnskap - ØKAD1220 (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å utarbeide og analysere finansregnskap. Du får et grunnlag for å forstå og bruke regnskapsinformasjon, både til kontroll- og investeringsformål, og du lærer hvordan inntjening og finansiell stilling måles.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Et regnskap gir informasjon om den økonomiske utviklingen i et foretak. I dette emnet lærer studenten å utarbeide og analysere finansregnskap. Studenten får et grunnlag for å forstå og bruke regnskapsinformasjon, både til kontroll- og investeringsformål, og du lærer hvordan inntjening og finansiell stilling måles. Studenten får kunnskap om god regnskapsskikk, grunnleggende prinsipper for regnskapsføring, oppsett og presentasjon, opplysningsplikt og internasjonale regnskapsstandarder, og lærer hvordan inntjening og finansiell stilling måles.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sentrale temaer innen regnskap i lys av ulike bransjer, teorier, empiri og metoder innen Finansregnskap
 • har kunnskap om regnskap som en kilde til informasjon og begrensingene av denne informasjonen
 • har kunnskap om sammenhenger i periodevis resultat- og formuesrapportering
 • har kunnskap om innholdet i finansregnskap i lys av ulike bransjer
 • kjenner til foretaksstrukturer og hvordan økonomisk virksomhet organiseres

Ferdigheter

 • kan anvende relevant faglig kunnskap innen regnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, gjøre faglige vurderinger og treffe begrunnede valg i tråd med gjeldende lover og regler samt vurdere risiko og lønnsomhet
 • kan identifisere relevant informasjon og vurdere risiko og lønnsomhet ved bruk av regnskapsanalyse
 • kan redegjøre for et finansregnskaps oppbygning og rammebetingelser, grunnleggende prinsipper for regnskapsføring og sentrale måleproblemer i finansregnskap

Generell kompetanse

 • kan reflektere over forholdet mellom skatte- og finansregnskap
 • kan reflektere over lovgivning og revisors rolle for å kvalitetssikre regnskapsinformasjon og skape tillit til informasjonen
 • er bevisst på at regnskapsfunksjonen skal fremme bærekraft

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs

Eksamen

 • Individuell skriftlig eksamen på 3 timer. Hjelpemiddel: Kalkulator.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.