Hopp til hovedinnhold

Fordypning i forskningsmetoder - PSY3280 (15 sp)

Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

Adgangsregulering: 
Studenten må ha fullført og bestått PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap eller tilsvarende emne innen forskningsmetoder for å fremstille seg til eksamen i PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder.

Om emnet:

Dette emnet er en fordypning i forskningsmetoder og bygger på PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap.

Fordypningen i kvantitative forskningsmetoder har til formål å utvikle kunnskap og ferdigheter relatert til analyse av kvantitative data fra psykologisk forskning. Sentralt står analyse av statistiske sammenhenger og gruppeforskjeller. Herunder inngår både deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk.

Utvikling av ferdigheter i analyse av data med programvare for statistikk, satt i kontekst av problemstillinger fra anvendt psykologisk forskning, står sentralt i emnet. Fordypningen i kvalitative metoder fokuserer på problemstillinger og ferdigheter av både teoretisk og praktisk art.

Emnet begynner med hvordan kvalitativt orienterte forskere utvikler gode forskningsspørsmål, og hvordan slike spørsmål kan besvares på en godt begrunnet måte. Hovedfokuset vil være på de ulike teoretiske kunnskapstradisjonene og hvordan de henger sammen med analytiske tilnærminger.

Med dette utgangspunktet vil det videre reflekteres over helheten i den kvalitative forskningsprosessen og det ses særlig på hvordan man kan designe velfungerende og konsistente kvalitative studier. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studentene få praktisk erfaring med anvendelse av kvalitative metoder, bl.a. å lage intervjuguide eller opplegg for observasjon, transkribere og kode tekst, og å rapportere funnene. Utvikling av ferdigheter i fortolkning og bearbeidelse av kvalitative data står sentralt i den praktiske delen av emnet.

  Dette emnet inneholder: 

  • ulike kunnskapstradisjoner innenfor forskningsmetode 
  • ulike forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes med både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter 

  Kvantitative forskningsmetoder: 

  • kvantitativ dataanalyse med SPSS eller tilsvarende statistikkprogram
  • fremstilling av data i tabeller og grafer 
  • beskrivende statistikk, deriblant utvalgsmål og populasjonsparametere, samt effektstørrelse 
  • sannsynlighetsfordelinger 
  • konfidensintervall 
  • utvalgsprosessen
  • hypotesetesting
  • type 1 og type 2 feil 
  • t-test og variansanalyser 
  • ikke-parametriske tester, inkludert kjikvadrat-test 
  • lineær og multippel regresjon 
  • korrelasjon 

  Kvalitative forskningsmetoder: 

  • fordypning i den kvalitative forskningsprosessen 
  • ulike analytiske tilnærminger: tematisk analyse, narrativ analyse, diskursanalyse, fortolkende fenomenologisk analyse og grounded theory 
  • verktøy til datainnsamling som f.eks. intervjuguide eller observasjonsskjema 
  • transkripsjon av data 
  • tolkning av data 
  • rapportskriving

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

  Kunnskaper

  Studenten skal ha kjennskap til forskjellige kunnskapsteoretiske posisjoner som knyttes til ulike forskningstradisjoner. 

  Kvantitative forskningsmetoder:

  • kunnskap om ulike måter å beskrive utvalg og populasjoner med statistikk og grafikk 
  • kjennskap til antagelser for ulike statistiske analyser, samt hvordan antagelsene kan etterprøves i praksis 
  • kunnskap om sannsynlighetsfordelinger og deres anvendelse i psykologisk forskning 
  • kunnskap om slutningsstatistikk, inkludert signifikanstesting 
  • kunnskap om ulike metoder for å sammenligne gruppegjennomsnitt i psykologisk forskning 
  • kunnskap om sammenlikning av kategoriske variabler 
  • kunnskap om å analysere og predikere sammenhengen mellom ulike variabler 
  • kunnskap om å kontrollere for konfunderende variabler i regresjonsanalyser 

  Kvalitative forskningsmetoder: 

  • kunnskap om hvordan den kvalitative forskningsprosessen blir preget av forskerens kunnskapsteoretiske ståsted og verdier (refleksivitet) 
  • kunnskap om kvalitative forskningsdesign 
  • kunnskap om innsamlingsstrategier for kvalitative data 
  • kunnskap om ulike analytiske tilnærminger innenfor kvalitative metoder 
  • kunnskap om ulike etiske problemstillinger innenfor kvalitative forskningsmetoder 

  Ferdigheter 

  Kvantitative forskningsmetoder:

  • kan redegjøre for og forstå resultater fra sentrale kvantitative analyser, samt vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner 
  • kan velge passende kvantitative analyser og gjennomføre disse i SPSS eller tilsvarende statistikkprogram
  • kan fremstille data og resultater fra statistiske analyser i tabeller og figurer

  Kvalitative forskningsmetoder:

  • kan anvende kvalitative forskningsmetoder på psykologiske problemstillinger 
  • kan velge en hensiktsmessig analytisk fremgangsmåte for å produsere psykologisk kunnskap 
  • kan transkribere, kode, og kategorisere kvalitative data på grunnleggende nivå 
  • kan fortolke og drøfte kvalitative forskningsfunn 

  Generell kompetanse 

  • kan forstå og anvende sentrale metoder i kvantitativ og kvalitativ forskningsmetodikk 
  • har utviklet et kritisk blikk på forholdet mellom empiri og teori 
  • kan vurdere/tolke kvalitet i forskningsdesign og analyse 
  • har økt forståelse for hvordan forskerens kunnskapsteoretiske ståsted og verdier påvirker ulike deler av forskningsprosessen 
  • har økt forståelse for når man skal anvende kvantitativ og kvalitativ metode 
  • kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid

  Arbeidskrav 

  Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

  Arbeidskravene i dette emnet er:

  • godkjent nettbasert kurs som omhandler statistikk og statistiske utregninger i SPSS eller tilsvarende statistikkprogram
  • godkjent skriftlig innlevering: et kvalitativt arbeid som inkluderer bearbeiding og analyse av data 

  Eksamen 

  Eksamen i PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder er en to timers skriftlig eksamen.

  Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.