Hopp til hovedinnhold

Forebygging, samfunn og kultur - PSY2280 (15 sp)

Dette emnet gir en innføring i perspektiver på forebygging av psykiske vansker og lidelser, med utgangspunkt i samfunns- og kulturpsykologisk teori og empiri. Emnet skal danne grunnlag for å forstå hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert for nettstudenter, og stedlig for stedstudenter. 
Fysisk oppmøte: Ja for stedstudenter. Nei for nettstudenter. 
Samling: Nei

Om emnet:

Emnet legger vekt på hvordan kategorier som etnisitet, alder, kjønn, seksualitet, funksjonsevne, arbeidsdeltakelse og sosioøkonomisk status kan ha betydning for selvforståelse, relasjoner, livskvalitet og psykisk helse. Videre tar emnet opp hvordan ulikhetsskapende prosesser på både mikro- og makronivå kan lede til ulike former for diskriminering og marginalisering, samt utforming av strategier for å motvirke dette og derved fremme inkludering og god psykisk helse.

 • perspektiver på forebygging 
 • samfunns- og kulturpsykologiske modeller 
 • betydningen av levekår for god psykisk folkehelse 
 • marginalisering og diskriminering 
 • forebyggende tiltak på person-, gruppe-, nærmiljø- og samfunnsnivå 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

 • kunnskap om sentrale perspektiver på forebygging 
 • god kjennskap til kultur- og samfunnspsykologisk teori og empiri 
 • kunnskap om psykisk helse i lys av levekår samt majoritets- og minoritetsdynamikker 
 • innsikt i prosesser som skaper ulikhet og kan føre til ulike former for marginalisering og diskriminering 
 • særlig kunnskap om systemiske tiltak som fremmer psykisk helse

Ferdigheter 

 • kan anvende sentrale perspektiver og begreper for å forstå psykisk helse i et samfunnsmessig perspektiv 
 • kan foreta selvstendige, faglig baserte refleksjoner om samspillet mellom ulike kontekstuelle forhold og psykologisk fungering 
 • kan beherske relevante verktøy for å håndtere kulturell kompleksitet i samfunn og arbeidsliv, knyttet blant annet til migrasjon og integrering 
 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle forebyggende strategier på individuelt så vel som strukturelt nivå

Generell kompetanse 

 • forstår hvordan mennesker inngår i sosiale sammenhenger som de både former og blir formet av 
 • har utviklet innsikt i sammenhenger mellom psykisk helse og levekår 
 • kan redegjøre for hvordan slik kunnskap er relevant for arbeid overfor enkeltmennesker og grupper 
 • kan utvise respekt og sensitivitet for kulturell og identitetsmessig variasjon 
 • kan planlegge og aktivt bidra til gjennomføring av forebyggende tiltak på person-, gruppe- og samfunnsnivå

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent skriftlig innlevering som sammenstiller forskningslitteratur innen samfunns- og/eller kulturpsykologi 
 • godkjent medstudentsvurdering på skriftlig oppgave 

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.