Hopp til hovedinnhold

Forretningsjus - ØKAD1210 (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i juridisk metode og lærer å anvende den i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett, garanti- og panterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, og økonomisk kriminalitet.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

I emnet forretningsjus får studenten en innføring i juridisk metode og lærer å anvende den i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett, garanti- og panterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, og økonomisk kriminalitet. Studenten får oversikt over rettsreglers betydning i næringslivet og grunnleggende kunnskaper om styreansvar, eierform, arbeidsgiveransvar og avtalerettslige problemstillinger.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har god forståelse for hovedprinsippene i juridisk metode 
 • kjenner til sentral rettspraksis og teori på det forretningsjuridiske området, og kan holde seg oppdatert på denne 
 • har kjennskap til sentrale rettsregler av betydning for en virksomhet 
 • har kunnskap om det juridiske fagområdets egenart og plass i næringslivet 

Ferdigheter

 • kan bruke juridisk fremgangsmåte til å vurdere rettslige spørsmål en virksomhet står overfor 
 • kan bruke juridisk fagkunnskap og praksis til å identifisere og drøfte juridiske spørsmål 
 • kan redegjøre for sentrale retts- og ansvarsforhold knyttet til en virksomhets kunder, ansatte og eiere 
 • kan beherske juridiske teknikker og uttrykksformer 
 • kan formidle relevante juridiske problemstillinger til aksjonærer og andre interessenter 

Generell kompetanse

 • har reflektert over forholdet mellom rett og etikk og har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen 
 • har grunnleggende forståelse for kontrakter og allmenne rettsprinsipper

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette 
emnet er:

 • godkjent et nettbasert kurs 

Eksamen

 • individuell skriftlig eksamen på 3 timer

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.