Hopp til hovedinnhold

Helsepsykologi - PSY1140 (15 sp)

Dette emnet gir deg en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår 
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Ja for stedstudenter. Nei for nettstudenter. 
Samling: Nei

Om emnet:

Emnet gir en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom.

Emnet tar for seg teorier og modeller for å forstå sammenhengen mellom tanker, intensjoner, atferd og følelser, og vil også ha fokus på hvordan vi reagerer på og mestrer sykdom, hva som påvirker våre helsevalg og effekten forebyggende tiltak.

Samspillet mellom psyke og soma står sentralt, og emnet tar utgangspunkt i den biopsykososiale modellen. 

  • livskvalitet 
  • modeller og intervensjoner for helseatferdsendring 
  • helsepromoterende tiltak 
  • livsstil og livsstilsykdommer
  • rusmiddelbruk
  • alvorlig og kronisk sykdom og død 
  • fysisk aktivitet 
  • helseatferd

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

  Kunnskaper

  • kunnskap om fremveksten av helsepsykologi som fagfelt, og dens ståsted i skjæringspunktet mellom psykologi og medisinske fag
  • kunnskap om psykologiske faktorers betydning for helse og sykdom
  • kunnskap om relevante teorier og empiriske funn fra fagfeltet helsepsykologi 
  • kjennskap til modeller som kan forklare sammenhenger mellom tanker, følelser og atferd og kan knytte disse til forebyggende og helsefremmende arbeid
  • forståelse av og evne til å analysere mekanismene bak helsereduserende atferd 

  Ferdigheter 

  • kan anvende teorier og empiri om helsepsykologi på tenkte og faktiske problemstillinger 
  • kan foreslå tiltak til hvordan et identifisert helseproblem eller helseforhold kan bekjempes eller forebygges 
  • kan anvende den biopsykososiale modellen i en skriftlig fremstilling av helsepsykologiske fenomener 
  • kan reflektere kritisk til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det helsepsykologiske fagfeltet 

  Generell kompetanse 

  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til helsepsykologien 
  • kan formidle sentralt fagstoff knyttet til helsepsykologi skriftlig 
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter knyttet til eget og andres arbeid og dermed bidra til utvikling av god praksis

  Arbeidskrav

  Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

  • skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse eller en tematikk 
  • godkjent nettbasert kurs om spesifisert tema innen helsepsykologi
    

  Eksamen 

  Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. 

  Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

  • individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren
  • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren

  Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener i emnet dersom man ønsker det. 

  Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter A–F.