Hopp til hovedinnhold

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør.

Om emnet:

Vi lever i en sammensatt og kompleks verden som til tider kan virke både uoversiktlig og uforståelig. Internasjonale studier er en tverrfaglig tilnærming for analyse av globale fenomener og henter inspirasjon fra blant annet statsvitenskap, økonomi, historie og jus.  Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør. Sentrale emner som internasjonal historie, internasjonal politikk, internasjonal politisk økonomi, internasjonal rett, globale og regionale institusjoner, ikke-statlige aktører og globalisering vil vektlegges og er viktige for å kunne forstå hvordan stater forholder seg til hverandre gjennom samarbeid, handel, fred og konflikt. Teorier om internasjonale forhold står dessuten sentralt i internasjonale studier. Slike teoretiske rammeverk er analytiske redskaper vi kan bruke i studiet av internasjonale forhold. På mange måter gir dette emnet deg derfor et språk og noen verktøy du vil ha stor nytte av i alle emnene dette året.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • forstå hva som kjennetegner sentrale temaer som internasjonal politikk, internasjonal historie, internasjonal økonomi, internasjonal rett og globalisering
 • kjenne til og redegjøre for historiske trekk ved det internasjonale samfunnet og kunne vurdere historiske hendelsers betydning for samtidens internasjonale forhold
 • identifisere og forklare karakteristiske trekk ved internasjonale og regionale organisasjoner og deres plass i det internasjonale samspillet
 • forstå og vurdere hvilke forhold som ligger til grunn for utformingen av norsk utenrikspolitikk og utenrikspolitikk generelt

Ferdigheter

 • benytte ulike teoretiske tilnærminger til studiet av internasjonale relasjoner på innføringsnivå
 • vurdere internasjonale institusjoners rolle og betydning i fred og konflikt
 • redegjøre for ulike teorier innen internasjonale relasjoner og benytte seg av slike teoretiske redskaper i forståelsen av konflikt og internasjonal politikk

Generell kompetanse

 • lese og forstå faglitteratur
 • tilnærme seg studiet av internasjonale relasjoner ved å vise til ulike politiske teorier
 • analysere og forstå utviklingstrekk ved og tendenser i internasjonal politikk
 • drøfte betydningen av struktur versus agent for utfallet av internasjonal politikk
 • bruke internasjonal rett og juridisk metode til å forstå globale hendelser.

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen

 • skriftlig innleveringsoppgave; omfang:1500 ord (+/- 10%) (bestått/ikke bestått)
 • nettbasert skrivekurs (bestått/ikke bestått)

Eksamen

4-timers netteksamen (100% av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)