Hopp til hovedinnhold

INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

Om emnet:

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som alle mennesker har. De anses som sentrale for å sikre fredelige og rettferdige samfunn, og legger begrensninger på hva en stat kan foreta seg ovenfor egne innbyggere. I dette emnet vil du få grunnleggende kunnskap om menneskerettighetenes innhold, det internasjonale og nasjonale systemet for å ivareta menneskerettigheter, og sentrale menneskerettighetsutfordringer- og problemstillinger. Emnet
trekker på statsvitenskapelige, juridiske og filosofiske perspektiver, og dagsaktuelle temaer (som rasisme og funksjonshemmedes stilling i Norge) belyses også av praktikere på feltet. 

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • Forstå bakgrunnen for opprettelsen av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i 1948 og de påfølgende menneskerettighetskonvensjonene
  • Ha kunnskap om oppbyggingen av sentrale internasjonale og nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, og hvordan menneskerettighetene iverksettes og beskyttes.
  • Kjenne til hovedinnholdet i sentrale menneskerettighetskonvensjoner.
  • Ha en grunnleggende forståelse av hva som ligger i like rettigheter og ikke-diskriminering, og betydningen av dette for kvinner, barn, funksjonshemmede og personer med ulik etnisitet.
  • Kjenne til sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettighetene, som for eksempel rettighetenes universalitet, konflikter mellom ulike rettigheter, og utfordringer knyttet til statlig suverenitet og menneskerettighetsbrudd.

  Ferdigheter

  • Forklare hva menneskerettighetene er og hvordan de håndheves.
  • Lese og gjøre relevant bruk av menneskerettighetskonvensjoner.
  • Vurdere hvordan og når det kan legges begrensninger på hvor langt rettighetene strekker seg.
  • Drøfte ulike menneskerettslige problemstillinger og fremstille disse på en selvstendig måte
  • Anvende og trekke på ulike faglige tilnærminger og både normativ og empirisk kunnskap for å vurdere menneskerettslige problemstillinger.

  Generell kompetanse

  • Ha forståelse for menneskerettighetens stilling og virkemåte i det internasjonale samfunnet.
  • Ta i bruk vitenskapelig litteratur og gjøre faglige forankrede vurderinger. 

  Arbeidskrav

  Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen

  • skriftlig innleveringsoppgave; omfang: 500-800 ord (bestått/ikke bestått)

  Eksamen

  Karakteren i dette emnet består av to eksamener som til sammen gir én samlet karakter. Studenten må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener

  • hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside, evt. innholdsfortegnelse og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A–F)
  • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A–F)