Hopp til hovedinnhold

INT2120 Internasjonal politisk økonomi (10 sp)

Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå.

Om emnet:

Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå. Vi undersøker hvilken rolle politikk spiller i utformingen av internasjonal økonomisk politikk, og hvordan internasjonal økonomi påvirker innenrikspolitikk. Første del av emnet vil ta for seg de viktigste teoriene, inkludert liberalisme, neo-merkantilisme og marxisme, før vi videre utforsker den historiske utviklingen av den globale politiske ordenen.  Vi skal se på hvilken rolle viktige institusjonelle aktører spiller, herunder stater, internasjonale organisasjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefond, samt transnasjonale selskaper. Vi skal blant annet spørre hvordan deres rolle er i takt med et stadig mer globalisert marked. Vi skal undersøke dagens penge- og finansflyt og handelsmønstre og se hvem som utgjør vinnere og tapere i dagens internasjonale økonomi. I emnets siste del skal vi fokusere på en rekke utfordringer forbundet med dagens globale orden, inkludert en detaljert analyse av årsakene til og konsekvensene av finanskrisen i 2008, den politiske økonomiens rolle med tanke på utvikling og ulikhet, innenrikspolitiske konsekvenser av dagens globalisering, samt IPØ i relasjon til globale miljøutfordringer.

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

  Kunnskap 

  • kjenne til internasjonal politisk økonomi som en undergren av internasjonale studier
  • kjenne til og forstå de viktigste trendene i internasjonal politisk økonomi siden 1945 
  • identifisere og redegjøre for de viktigste teoriene og problemstillingene i IPØ
  • forstå de institusjonelle og rettslige utfordringene knyttet til styringen av en globaliserende verdensøkonomi

  Ferdigheter 

  • utvikle forståelse for hovedargumentene for og i mot globaliseringen av internasjonal økonomi
  • utvikle forståelse for de viktigste metodologiske utfordringene tilknyttet studiet av politisk økonomi 

  Generell kompetanse 

  • utvikle en forståelse for forholdet mellom politikk og økonomi
  • forstå og forklare opprinnelsen til Bretton Woods-systemet samt hvordan og hvorfor dette tok slutt
  • utvikle en historisk forståelse av og kritisk forståelse til rollene viktige institusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet spiller i internasjonal politisk økonomi

  Arbeidskrav

  Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen. 

  • nettkurs (bestått/ikke bestått)

  Eksamen 

  Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir én samlet karakter. Du må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener. 

  • hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside, evt. innholdsfortegnelse og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
  • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)