Hopp til hovedinnhold

INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

Dette emnet vil diskutere konseptet «sikkerhet», gi en innføring i strategilære, videreutvikle forståelsen av IR-teori, og introdusere viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger.

Om emnet:

Emnet Sikkerhetsstudier vil diskutere konseptet «sikkerhet», gi en innføring i strategilære, videreutvikle forståelsen av IR-teori, og introdusere viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger. Temaer og diskusjoner som vil bli tatt opp er blant annet: hegemoni, USAs dominerende rolle i å forme verdenssystemet og hvordan denne rollen er i forandring, stormaktspolitikk (er vi på vei tilbake til en tid med rivalisering mellom flere stormakter?), og se på noen aktuelle kriger fra og med 1. verdenskrig (hva har disse krigene å si for internasjonal sikkerhet?). Emnet vil også se på sikkerhetsutfordringene relatert til global oppvarming og ressursknapphet. Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen sikkerhetsstudier og globale sikkerhetsspørsmål. 

Kandidaten skal kunne…

Kunnskap

 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • Ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til sikkerhetsstudier.
 • Kjenne til den teoretiske forankringen (International Relations) for sikkerhetsstudier i rammen av internasjonale studier.
 • Forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk.

Ferdigheter

 • Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under personlig veiledning.
 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier.
 • Vurdere og kritisk analysere hvordan de store/mektige landenes (USA og Kina med flere)
  politikk innvirker på den globale sikkerhetssituasjonen.
 • Presentere og drøfte sentrale faglige temaer muntlig og/eller skriftlig.

Generell kompetanse

 • Oppnå innsikt i relevante faglige problemstillinger.
 • Utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden.
 • Utvikle en dypere forståelse for begrepet «sikkerhet».
 • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og caser.
 • Planlegge og gjennomføre skriftlig innleveringer alene i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Arbeidskrav

Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen

 • skriftlig innlevering; omfang 750-1000 ord (bestått/ikke bestått) 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en eksamen som utgjør hele karaktergrunnlaget for emnet. 

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 3500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside, evt. innholdsfortegnelse og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).

* Emnets tittel ble endret i juni 2019. Tittel gjeldende frem til endring var Global sikkerhet.