Hopp til hovedinnhold

INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med dette emnet er å gi deg et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

Om emnet:

Emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier og skal som sådan gi en mer spesialisert forståelse av sikkerhetspolitikk i teori og praksis. Emnet tar opp tradisjonell sikkerhetsstudietematikk, som hvorfor stater går til krig (eller ikke), hvorfor stater inngår allianser med hverandre, hvilken rolle etterretning spiller i utforming av utenrikspolitikk og internasjonal politikk, og hvilken rolle innenrikspolitikk spiller i staters utenrikspolitikk. Denne tradisjonelle tilnærmingen til sikkerhetsstudier vil etterfølges av det som kalles «kritiske sikkerhetsstudier», der man blant annet fokuserer på normer, identitet, narrativer og ideologi som forklaringsfaktorer i tillegg til de materielle faktorene som er nevnt overfor. Emnet vil også ta opp aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger som spredning av atomvåpen, massemigrasjon, autonome våpen/ny våpenteknologi samt moderne informasjonskrig. For å utvikle en grundig forståelse for sikkerhetspolitisk tematikk og de nevnte casene vil emnet også bygge videre på studentenes kunnskap om IR-teori. 

Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper 

  • redegjøre for hovedtrekkene i den globale sikkerhetssituasjonen siden den kalde krigen
  • kjenne til utviklingen av sikkerhetspolitikk i et historisk perspektiv
  • redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til klassiske sikkerhetsstudier
  • redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til kritiske sikkerhetsstudier
  • kjenne til den teoretiske forankringen for sikkerhetsstudier
  • forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk.

  Ferdigheter

  • vurdere og analysere ulike materielle forklaringsfaktorer i klassiske sikkerhetsstudier
  • vurdere og analysere ulike idé-baserte forklaringsfaktorer i kritiske sikkerhetsstudier
  • kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier
  • vurdere og kritisk analysere hvordan ulike stater (USA og Kina med flere) påvirker internasjonal sikkerhetspolitikk
  • analysere politisk dynamikk mellom det innenrikspolitiske, utenrikspolitiske og internasjonale nivået
  • presentere og drøfte sentrale faglige temaer verbalt og/eller skriftlig.

  Generell kompetanse

  • utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden
  • utvikle en dypere forståelse av hvordan stater definerer sine nasjonale sikkerhetsinteresser
  • utvikle en dypere forståelse for hvordan stater fremmer sine nasjonale sikkerhetsinteresser på den internasjonale arena
  • utvikle en dypere forståelse for ulike perspektiver på begrepet ”sikkerhet”, samt sikkerhetsstudier som akademisk disiplin

  Arbeidskrav

  Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen. De to arbeidskravene er forberedende arbeidskrav som leder opp til hjemmeeksamen:

  • skriftlig innlevering; omfang 500-750 ord (bestått/ikke bestått). 
  • skriftlig innlevering; omfang 750-1000 ord (bestått/ikke bestått). Argument og disposisjon av hjemmeeksamen

  Eksamen

  Karakteren i dette emnet består av en hjemmeeksamen. 

  • hjemmeeksamen (individuell forsknings-oppgave); omfang: 3500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)