Hopp til hovedinnhold

Idrettspsykologi og mental trening - PSY6060 (15 sp)

Dette emnet er et innføringsemne i idrettspsykologi og mental trening, med mål om å gi studentene en bred forståelse for fagfeltet gjennom innsikt i grunnleggende teorier, problemstillinger og forskning.

Om emnet:

Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og hvordan idrett og fysisk aktivitet påvirker vår psykiske helse. Dette emnet er et innføringsemne i idrettspsykologi og mental trening, med mål om å gi studentene en bred forståelse for fagfeltet gjennom innsikt i grunnleggende teorier, problemstillinger og forskning.

Studentene vil blant annet bli introdusert for tema som motivasjon, selvtillit og spenningsregulering. Overordnet er målet å gi studentene en grunnleggende innføring i fagfeltet idrettspsykologi. I forlengelsen av dette vil de også bli kjent med hva det innebærer å trene mentalt, hvordan det påvirker prestasjon og oppnå kjennskap til ulike mentale verktøy, samt hvordan disse kan bidra positivt til prestasjon. 

 • Motivasjon og motivasjonsteori 
 • Betydningen av samspillet mellom individ og situasjon i idrettskonteksten  
 • Stress og stressprosessen, og betydningen av denne for prestasjon  
 • Sammenhengen mellom spenningsnivå, angst og prestasjon  
 • Gruppedynamikk  
 • Idrettspsykologiens relevans for barn og unge  
 • Effekt av fysisk aktivitet på psykisk helse 
 • Skader og rehabilitering 
 • Overtrening og utbrenthet 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte

Kunnskaper 

 • har bred kunnskap om sentrale tema og teorier innen fagfeltet idrettspsykologi 
 • har kunnskap om psykologiske forhold knyttet til idrettslig aktivitet og prestasjon
 • har kjennskap til verktøy knyttet til mental ferdighetstrening

Ferdigheter 

 • kan vurdere og forklare hvordan mentale styrker og svakheter kan påvirke idrettslige prestasjoner ved å henvise til idrettspsykologiske teorier og modeller
 • kan kritisk vurdere og finne intervensjoner som kan benyttes i ulike idrettspsykologiske situasjoner

Generell kompetanse

 • kjenner til fagområdets historie og teoretiske utvikling
 • har innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger i barne-, ungdoms- og voksenidretten, også i et samfunnsperspektiv
 • kjenner til ulike verktøy til bruk i mental ferdighetstrening

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • skriftlig innlevering

Eksamen 

Eksamen i PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening består av en individuell skriftlig eksamen på 4 timer.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F