Hopp til hovedinnhold

Innføring i generell psykologi - PSY1130 (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir en grunnleggende innføring i psykologi som fag. Emnet tar for seg sentrale teorier, personer, begreper og forskningsfunn fra fagets hovedretninger som utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi. Med dette får studenten grunnleggende kunnskap om tanker, følelser og atferd hos individer og i grupper, samt kjennskap til psykologifagets mange perspektiver.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

Om emnet:

Innhold i innføring i generell psykologi

 • Psykologi som fag og vitenskap - inkluderer blant annet psykologiske perspektiver og sentral forskningsmetodikk
 • Læringspsykologi - inkluderer blant annet klassisk betinging, operant betinging og observasjonslæring
 • Kognitiv psykologi - inkluderer blant annet persepsjon, oppmerksomhet og hukommelse
 • Personlighetspsykologi - inkluderer blant annet ulike perspektiver på personlighet og testing av personlighet
 • Biologisk psykologi - inkluderer blant annet arv og miljø, evolusjonspsykologi, nervesystemet og hjernen
 • Sosialpsykologi - inkluderer blant annet sosial påvirkning, sosial tenkning og sosiale relasjoner
 • Utviklingspsykologi - inkluderer blant annet kognitiv utvikling, emosjonell utvikling og sosial utvikling

Overlappende emner 
Deler av emnet overlapper med PSY1230 Utviklingspsykologi, PSY1240 Sosial og personlighetspsykologi, PSY1250 Kognitiv psykologi, PSY2230 Biologisk psykologi og PSY2250 Abnormal psykologi eller tilsvarende.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

 • kjenner til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap
 • kunnskaper om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og har forståelse for at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema 
 • kjennskap til sentrale emner, begreper, forskningsfunn og teorier innenfor ulike områder av psykologien

Ferdigheter

 • kan lese lærebokstoff på engelsk og finne frem til sentrale poeng i vitenskapelig litteratur
 • kan anvende sentrale begreper, modeller, teorier og forskningsfunn
 • har utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier 

Generell kompetanse

 • innsikt i sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.  

Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • 4 godkjente nettbaserte kurs innenfor noen av de meste sentrale områdene innen psykologien

Eksamen

Eksamen i PSY1130 Innføring i generell psykologi:

 • multiple-choice-eksamen på 2 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Gradert karakter A–F.