Hopp til hovedinnhold

Innføring i organisasjonspsykologi - PSY1150 (15 sp)

Hvordan påvirker situasjons- og personfaktorer livet på arbeidsplassen? Dette emnet gir deg en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning.

Om emnet:

Organisasjonspsykologien handler om organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. Emnet ser på forhold som er av betydning for jobbatferd. Hvordan situasjons- og personfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen vil være sentralt.

Studentene vil møte ulik organisasjonspsykologisk tematikk, som blant annet organisasjonskultur, omstillinger og organisasjonslæring.

Emnet har til formål å gi studentene en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning. Emnet vil ha fokus på hvordan organisasjonspsykologisk kunnskap og metode praktisk brukes for å løse konkrete oppgaver.

  • organisasjonspsykologi som fagområde
  • organisasjonskunnskap, samfunnsansvar, etikk og bærekraft
  • organisasjonskultur-Ledelse og medarbeiderskap
  • gruppe- og teamarbeid
  • endringer og omstillinger i organisasjoner
  • motivasjon, jobbtilfredshet og jobbengasjement
  • organisasjonslæring
  • personell seleksjon

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper

  • har kunnskap om organisasjonspsykologisk kunnskapsutvikling, og hvordan fagfeltet har endret seg i takt med samfunnsutviklingen
  • har bred kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen organisasjonspsykologi
  • har kunnskap om generelle kjennetegn ved organisasjoner, bedrifts- og organisasjonskultur.
  • kjenner til ulike ledelsesteorier og kjennetegn til team
  • har kunnskap om ulike perspektiver på medarbeiderskap og hva som bidrar til motivasjon, tilfredshet og engasjement
  • har kunnskap om omstillingsprosesser og hvordan organisasjoner lærer

  Ferdigheter

  • kan kartlegge og vurdere en organisasjonskultur, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling ved å henvise til informasjon og fagstoff
  • kan vurdere ulike intervensjoner knyttet til prinsipper for organisasjonslæring
  • kan på bakgrunn av fagstoff vurdere styrker og svakheter ved organisasjonspsykologiske utvalgte verktøy og teknikker
  • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv
  • kan anvende utvalgte verktøy for å kartlegge organisasjonskultur

  Generell kompetanse

  • kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • kan medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar bedriftens og/eller organisasjonens rammer og behov

  Arbeidskrav

   Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

   • godkjent nettbasert kurs om organisasjonslæring
   • skriftlig rapport om kartlegging av en organisasjonskultur med medstudentvurdering

   Eksamen

   Karakteren i dette emnet baseres på en skriftlig eksamen.

   • individuell skriftlig 4-timers eksamen

   Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A –F.

   Dette emnet bør ikke kombineres med PSY2260 Organisasjonspsykologi (10 sp)