Hopp til hovedinnhold

Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og analyse - STAT1110 (15 sp)

Dette emnet introduserer deg for teorier om hvordan politikk og samfunn bør organiseres (normativ politisk teori) og teorier om hvordan politikk og samfunn er organisert og har utviklet seg (empirisk statsvitenskap). 

Om emnet:

Politikk påvirker menneskers livsmuligheter. Hvem som styrer og hvilken politikk de fører har avgjørende betydning for eksempelvis fattigdom, frihet, konflikt og klimaendringer. STAT1110 introduserer studenten for teorier om hvordan politikk og samfunn bør organiseres (normativ politisk teori) og teorier om hvordan politikk og samfunn er organisert og har utviklet seg (empirisk statsvitenskap). Studenten får innsikt i grunnleggende statsvitenskapelige temaer og problemstillinger, inkludert stat, frihet, rettferdighet, demokrati, statsmakt, ideologi, representasjon, deltagelse og politikkutforming. 

Innenfor hvert av disse temaene tar kurset for seg (i) normative teorier og diskusjoner om hvordan politikken bør være og (ii) empiriske teorier og innsikter om hvordan politikken faktisk er. 

Vektleggingen av både politisk teori og empirisk statsvitenskap innenfor hvert tema løfter frem statsvitenskapens grunnvokabular i form av sentrale begreper og teorier, og gir en forståelse av ideologier og idétradisjoner som har vært opphavet for politiske regimer, partier og bevegelser gjennom historien. Med utgangspunkt i teoriene tar emnet opp viktige dagsaktuelle spørsmål knyttet til blant annet rettferdig fordeling og klima- og miljøpolitikk. Herunder står studier av demokratiet som styreform sentralt, og hvordan dette søker å institusjonalisere og balansere interessemotsetninger og politiske konflikter.

I løpet av emnet vil studenten bli godt kjent med både normative perspektiver og empiriske studier, og studentene tilegner seg grunnleggende fagterminologi og -kunnskap og teoretiske verktøy som vil utvikles videre i andre emner.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om fagfeltets historie, egenart og plass i samfunnet 
 • kjenner til grunnleggende begreper innen fagområdet
 • har oversikt over og kunnskap om politiske teorier og tenkere
 • har kunnskap om sentrale statsvitenskapelig temaer og problemstillinger
 • kjenner til sentrale styre- og regimeformer

Ferdigheter

 • kan finne relevant fagstoff og anvende dette til å belyse statsvitenskapelige problemstillinger
 • kan vurdere og analysere kunnskap i tråd med akademiske standarder 
 • kan vurdere og sammenligne ulike politiske teorier og styreformer
 • kan analysere og vurdere kilder, pågående politiske prosesser og strukturer

Generell kompetanse

 • kan formidle fagstoffet på en forståelig og respektfull måte, gjennom relevante uttrykksformer
 • kan gjøre rede for oppbyggingen av ulike argumenter og vurdere deres gyldighet
 • kan diskutere med andre innenfor fagområdet
 • kan på egenhånd oppdatere sin fagkunnskap
 • kan tenke gjennom og forstå etiske og normative problemstillinger

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • refleksjonsnotat (bestått/ikke bestått)
 • skriftlig innlevering: utkast til hjemmeeksamen (bestått/ikke bestått)
 • akademisk skrivekurs (bestått/ikke bestått)

Eksamen

 • 1-times netteksamen (30 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)
 • hjemmeeksamen, omfang 1500-2000 ord (70 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)