Hopp til hovedinnhold

Kognitiv psykologi - PSY1250 (15 sp)

Alt vi mennesker tenker og gjør er behandling av informasjon. Alt fra hvor langt det er å gå til bilen, via hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke – vi gjør vurderinger basert på informasjon vi har tilgjengelig. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Ja for stedlige studenter. Nei for nettstudenter
Samling: Nei

Om emnet:

I dette emnet vil du lære om hvordan vi tolker det vi ser, hvordan hukommelsen påvirker normal fungering, hvordan oppmerksomhet er viktig for alle vurderinger vi gjør, samt hvordan alle disse mekanismene slås sammen til det vi generelt kaller «tenkning». Kognitiv psykologi er nemlig studiet av hvordan vi tilegner, lagrer, henter og bruker informasjon.

Du vil få kjennskap til typiske forskningsmetoder som anvendes innenfor moderne kognitiv psykologi. Det legges vekt på sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

  Emnet gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap. Temaene i emnet er:

  • Den kognitive psykologiens historie
  • Det perseptuelle systemet og hvordan vi gjenkjenner objekter, hendelser og ansikter
  • Ulike teorier på motorisk kontroll og hvordan vårt motoriske system påvirker persepsjon og kognisjon
  • Ulike teorier på oppmerksomhet og hvordan oppmerksomhet henger sammen med andre kognitive prosesser
  • Bevisst og ubevisst prosessering og hvordan bevissthet henger sammen med andre kognitive prosesser
  • Ulike former for hukommelse
  • Hvordan minner dannes, lagres, gjenhentes, og glemmes fra hukommelsen
  • Hvordan vår kunnskap om begreper er representert og strukturert i minnet
  • Språkproduksjon og språkforståelse
  • Hvordan vi løser problemer
  • Bedømming- og beslutningsprosesser og hvordan disse kan noen ganger føre til vurderingsskjevheter
  • Resonnering og hvilke feil som blir ofte begått i resonnering
  • Forskjellige teorier på emosjoner og hvordan emosjoner påvirker kognitive prosesser

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

  Kunnskaper 

  • Kandidaten kan gjøre rede for sentrale personer, teorier, modeller og metoder innenfor viktige kognitiv psykologiske temaer. Eksempler på slike temaer er den kognitive psykologiens historie, persepsjon, motor kognisjon, oppmerksomhet, bevissthet, hukommelse, mentale bilder, språk, problemløsning, bedømming- og beslutningspsykologi, resonnering og emosjoner.
  • Kandidaten har kjennskap til hvordan kognitiv psykologiske funn og teori kan praktisk anvendes. 

  Ferdigheter

  • Kandidaten kan beskrive sammenhenger mellom ulike kognitive prosesser.
  • Kandidaten kan sammenligne og drøfte ulike teorier innenfor kognitiv psykologi.
  • Kandidaten kan drøfte fordeler og ulemper ved forskjellige metoder brukt i kognitiv psykologi.
  • Kandidaten kan tolke og presentere forskningsfunn innenfor kognitiv psykologi.

  Generell kompetanse 

  • Kandidaten har utviklet en kritisk og analytisk tenkemåte i lys av kognitiv psykologisk teori.

  Arbeidskrav

  Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

  • godkjent skriftlig innlevering
  • godkjent nettbasert kurs

  Eksamen 

  Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.
  Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:  

  • individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1 500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
  • multiple choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

  Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

  Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.