Hopp til hovedinnhold

Kritisk psykologi - PSY2270 (5 sp)

I dette emnet stiller vi spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd og på sosial rettferdighet. Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom både påvirker og blir påvirket av de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

Om emnet:

Kritisk psykologi har som formål å bidra til refleksjon omkring hvordan psykologisk teori og empiri forstås og anvendes i samtiden. Et kritisk blikk rettes både innover på psykologien som fag og vitenskap og utover på rollen psykologien spiller i samfunnet, med særlig fokus på hvordan fagkunnskap og -praksis kan ha uhensiktsmessige eller uheldige virkninger.

Studentene vil i dette emnet møte kritiske perspektiver på hvordan psykologisk kunnskap og psykologiske begreper og terminologi, har hatt og har innflytelse på ulike fenomener og samfunnsområder. Emnet tar utgangspunkt i at individets kognisjon, emosjoner og atferd må forstås på bakgrunn av de bredere livssammenhenger som de utspiller seg i.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap om, og forståelse for, noen av de grunnleggende ideene og teoriene innen kritisk psykologi. Disse innsiktene vil bli benyttet til å utfordre forståelsesmåter som er dominerende i den konvensjonelle psykologien.

 • den kritiske psykologiens bredde, røtter og utviklingshistorie 
 • sosial rettferdighet og livskvalitet 
 • dominerende kunnskapssyn i psykologifaget (positivisme vs. sosialkonstruktivisme) 
 • psykologi, samfunn og makt 
 • psykisk helse og uhelse (selvhjelp og den diagnostiske kultur)

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om sentrale begreper, interessefelt og dominerende retninger innen kritisk psykologi 
 • kunnskap om psykologi som maktfaktor i samfunnet 
 • kjennskap til aktuell kunnskapsutvikling innen kritisk psykologi 
 • kjennskap til problemstillinger i skjæringspunktet mellom kritisk psykologi, psykologifaget generelt og samfunnsforhold

Ferdigheter 

 • kan reflektere omkring ulike måter psykologisk kunnskap anvendes på i samtiden, og hvordan dette kan påvirke subjektivitet
 • kan synliggjøre hvordan psykologisk teori og empiri kan benyttes til kritisk analyse av samfunnsforhold

Generell kompetanse 

 • kan kritisk drøfte gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet 
 • kan vise en kritisk tilnærming til samfunnsforhold og samfunnsutvikling som angår eller påvirkes av det psykologiske fagfeltet 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • skriftlig innlevering om kritiske perspektiver

Eksamen

Eksamen i PSY2270 Kritisk psykologi består av:

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.