Hopp til hovedinnhold

MB1500 Samfunn og medisin II (5 sp)

Emnet gir studenten innføring i statistikk og forskningsmetode samt samfunnsmedisinske problemstillinger, som vil bidra til å gjøre studenten i stand til å kunne tolke og vurdere medisinsk litteratur. Emnet gir også en grunnleggende innføring i hvordan bruke nettbaserte vitenskapelige databaser for å oppdatere egen kunnskap.

Emnekode: MB1500
Tittel: Samfunn og medisin II
Type: Obligatorisk
Plassering: Første semester
Studiepoeng: 5 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Etter endt emne vil studenten har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • kjenner til sentrale statistiske begreper og metoder, samt bruk av ulike typer epidemiologiske studiedesign
 • kjenne til sentrale folkehelseutfordringer, slik som mor-barn helse, minoriteters helse, helse hos funksjonshemmede, rehabilitering samt demografi av disse
 • kjenner til evidens-basert medisin og hvordan kunnskapen kan innhentes
 • kjenner til søk i vitenskapelige databaser samt kritisk lesning av vitenskapelige artikler
 • kjenner til sentrale prinsipper i hygiene og betydningen for folkehelse og medisinsk praksis

Ferdigheter

 • kan vurdere bruken av statistisk metode og epidemiologisk studiedesign i en enkel vitenskapelig artikkel, samt utføre enkel statistisk analyse av et tallmateriale
 • kan reflektere over alternativ design av enklere studier, og konsekvens av metodevalg
 • kan reflektere over sammenhengen mellom folkehelse og medisinsk praksis
 • kan reflektere over hvordan hygiene skal ivaretas i medisinsk praksis

Generell kompetanse

 • kan presentere sentrale problemstillinger ved bruk av biostatistiske metoder
 • ha en kritisk vurdering til evidens av kunnskap innhentet fra ulike kilder

Arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • nettkurs i statistisk analyse
 • nettkurs i forskningsmetode

Eksamen

Stedlig eksamen 1 time. Det gis bokstavkarakter (A-F).