Hopp til hovedinnhold

MED1500 Hormoner og immunsystemet (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organer. Emnet tar også for seg temaer som revmatologiske sykdommer og kroppens reproduktive funksjon.

Om emnet

Emnet omhandler læren om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organer. Grunnleggende lære om mikrobiologiske organismer gjennomgås og knyttes til infeksjonsmedisin og kroppens immunforsvar. Emnet omfatter også kroppens reproduktive funksjon, og revmatologiske sykdommer omtales.

Opptaks- og adgangsregulering
Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. opptaksreglementet. Obligatoriske forkunnskaper: MED1100 eller tilsvarende.

Tidsramme
1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om den generelle oppbygningen av bakterier, virus og sopp, og hvordan disse mikroorganismene kan utløse sykdom gjennom ulike mekanismer
 • Har kunnskap om normalflora og dens betydning for helse og motstand mot sykdom
 • Har kunnskap om de viktigste kliniske uttrykk for infeksjon, og har kunnskap om de mest sentrale mikroorganismers egenskaper og kliniske bilde ved infeksjon
 • Har kunnskap om hvordan infeksjoner sprer seg og forebygges
 • Har kunnskap om immunsystemets inndeling, funksjon og oppbygning samt kunnskap om mekanismer ved immunologiske sykdommer • Har kunnskap om oppbygning og funksjon av de sentrale- og perifere endokrine organer og hormonene som produseres
 • Har kunnskap om hormonell regulering av sentrale prosesser i kroppen
 • Har kunnskap om de vanligste sykdommene i endokrine organer med vekt på diabetes og stoffskiftesykdommer
 • Kjenner til de vanligste revmatologiske sykdommene, samt kjenne til bruk av vanlige legemidler ved revmatologisk sykdom
 • Kjenner til sentrale elementer ved human reproduksjon, seksuelt overførbare sykdommer og sykdommer tilknyttet reproduksjonsorganene
 • Kjenner til hva som kjennetegner et normalt svangerskap og vanlige plager og sykdommer under svangerskap
 • Kjenner til vanlige plager knyttet til overgangsalderen (klimakteriet)

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjenkjenne og beskrive histologiske snitt av endokrine organer
 • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene ved endokrine sykdommer, infeksjonssykdommer, sykdomtilknyttet reproduksjonsorganene og revmatologiske tilstander
 • kan vurdere hvordan infeksjonsforebygging kan gjennomføres i praksis under ulike forhold 

Generell kompetanse

 • har innsikt i hvordan sykdom påvirker livskvalitet og -forløp, samt kjenne begrensninger i egen kunnskap

Arbeidskrav 

 • godkjent kurs «histologi, endokrinologi og reproduksjon» 
 • kurset tas som et elektronisk kurs, og må være godkjent før man kan framstille seg til eksamen. 

Eksamen 

Avsluttende multiple choice-eksamen. Det gis bokstavkarakter (A-F).