Hopp til hovedinnhold

MED1600 Samfunn, alder og helse (10 sp)

I dette emnet lærer du om psykiatri, geriatri, pediatri, samfunnsmedisin, medisinsk forskning, medisinsk etikk og trygdemedisin. Du får også en god oversikt over samfunnsmedisin og medisinsk forskning.

Om emnet

Emnet gir en innføring i psykiatri, geriatri, pediatri, samfunnsmedisin, medisinsk forskning, medisinsk etikk og trygdemedisin. Studenten får en god oversikt over samfunnsmedisin og medisinsk forskning. Etter endt emne skal studenten kunne drøfte sammenhengen mellom samfunn, individ og helsevesen. Studenten skal kunne beskrive vanlige etiske prinsipper, som ligger til grunn for vurderinger og behandlinger. Videre skal studenten kunne beskrive de vanligste problemstillingene innen psykiatri, pediatri og geriatri.

Opptaks- og adgangsregulering
Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. opptaksreglementet. Obligatoriske forkunnskaper: MED1100 eller tilsvarende.

Tidsramme
1,5 mnd. fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • kjenner til symptomer, prevalens og behandling av de vanligste psykiske sykdommene 
 • har kunnskap om aldringsprosessen og de vanligste sykdommene innen geriatri, herunder kjenner til hvordan sykdom arter seg annerledes hos eldre 
 • har kunnskap om normal utvikling hos barn samt vanlige sykdommer hos barn, herunder kjenner til hvordan sykdom arter seg annerledes hos barn 
 • kjenner til grunnleggende prinsipper innen epidemiologi og medisinsk forskning 
 • har kunnskap om samfunnsmedisinske arbeidsprinsipper og helsevesenets organisering 
 • kjenner til organiseringen av trygdesystemet i Norge, herunder Lov om folketrygd og Lov om sosiale ytelser 
 • kjenner til grunnleggende prinsipper ved medisinsk etikk og etiske aspekter ved medisinske problemstillinger 
 • kjenner til de viktigste etiske retningene, og hvordan disse kan relateres til medisinsk praksis 

Ferdigheter 

 • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene 
 • kan vurdere vitenskapelig grunnlag for helsefaglig kunnskap og skrive en enkel vitenskapelig artikkel 
 • kan diskutere etiske problemstillinger i medisinsk praksis, og gjøre avveininger av ulike hensyn i tråd med dette 

Generell kompetanse 

 • har innsikt i hvordan sykdom påvirker livskvalitet og -forløp, samt kjenne begrensninger i egen kunnskap 

Arbeidskrav

 • nettkurs i vitenskapelige artikler
 • innleveringsoppgave: «vitenskapelig rapport»

Eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen (51 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F)