Hopp til hovedinnhold

Makroøkonomi - ØKAD2210 (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i makroøkonomiske modeller og teorier. Du lærer, med utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger, å anvende disse til å drøfte tema som finanspolitikk, finanskriser, pengepolitikk, internasjonal og valutakurser.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Der mikroøkonomi studerer enkeltaktørers beslutninger i et økonomisk system, handler makroøkonomi om systemet og summen av enkeltaktørenes valg. I dette emnet studerer studenten økonomisk vekst, konjunkturbevegelser, arbeidsledighet, internasjonal handel, risikodeling og forsikring. Studenten får en innføring i makroøkonomiske modeller og teorier og lærer, med utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger, å anvende disse til å drøfte tema som finanspolitikk, finanskriser, pengepolitikk, internasjonal og valutakurser.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sentrale temaer og begreper og kan gjøre rede for fremgangsmåten i analyse av makroøkonomiske problemstillinger
 • kjenner til hvordan valutakurser blir bestemt
 • kan nyttiggjøre seg kunnskap om makroøkonomi både i arbeid med andre emner i studiesammenheng og i yrkeslivet
 • har kunnskap om sentrale økonomiske sammenhenger og makroøkonomiske mål og virkemidler
 • har kunnskap om og kan drøfte årsaker til arbeidsledighet, inflasjon og økonomisk vekst
 • kan oppdatere sin kunnskap innen makroøkonomi
 • kan gjøre rede for makroøkonomiske begreper og størrelser, og har kunnskap om koblingen mellom sentrale makroøkonomiske størrelser
 • har kunnskap om hvordan nasjonal økonomi blir påvirket av internasjonale forhold

Ferdigheter

 • kan gjøre rede for hvordan økonomisk politikk utformes, og for hvilke faktorer som påvirker realøkonomien
 • kan gjøre rede for konjunktursykluser og drøfte stabiliserende tiltak
 • kan anvende økonomisk teori til å forklare nasjonale forhold
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom inflasjon og arbeidsledighet
 • kan formidle sentrale makroøkonomiske problemstillinger og tema
 • kan finne, vurdere og henvise til makroøkonomiske verktøy og fagstoff for å belyse problemstillinger i studie- og yrkessammenheng
 • kan anvende makroøkonomien til å forbedre bedriftsøkonomiske resultat

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante makroøkonomiske problemstillinger
 • kan se sammenhengen mellom makroøkonomiske forhold som rente, vekst og valutakurs og situasjonen til den enkelte virksomhet
 • forstår hvordan makroøkonomiske krefter kan bidra til å redusere verdiskapningen globalt

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent et nettbasert kurs

Eksamen

 • individuell skriftlig eksamen på 3 timer 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.