Hopp til hovedinnhold

Metode og statistikk - ØKAD2110 (15 sp)

I dette emnet får studenten en innføring i samfunnsvitenskapelig dataanalyse, beslutningstakning og statistikk fra et økonomisk-administrativt perspektiv.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet: 

Emnet er lagt opp slik at studenten får tilsvarende 7,5 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode for økonomer og 7,5 studiepoeng i statistikk for økonomer.

Studenten trenes i å bruke beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, tilfeldige variabler, forventning og varians, simultane og sentrale sannsynlighetsfordelinger, kombinatorikk, estimering og estimatorer, hypotesetesting, regresjonsanalyse og analyser med én og flere variabler.

Du lærer så å bruke disse metodiske og statistiske verktøyene som grunnlag for analyser og beslutninger. Vi bruker eksempler fra andre emner hen har vært igjennom og legger vekt på tolkning av markedsførings- og virksomhetsrelaterte data, samt evne til å identifisere og tolke variasjoner og sammenhenger. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenner til begreper og sentrale elementer i hele forskningsprosessen
 • har god kunnskap om og forståelse for bruk av statistisk metode innen det økonomisk-administrative fagområdet, herunder digital markedsføring og ledelse
 • forstår hvordan benytte metode og statistikk for å begrunne og argumentere for forskjellige bedriftsøkonomiske og strategiske valg

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjøre begrunnede valg av relevante statistiske og metodiske verktøy til å belyse problemstillinger en virksomhet står overfor
 • kan bruke statistikk til å uttrykke, analysere og kommunisere økonomiske sammenhenger, både i videre studier/forskning og i yrkessammenheng
 • kan redegjøre for resultater fra sentrale kvantitative analyser, samt vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner av disse
 • behersker egnet statistisk programvare
 • kan planlegge og gjennomføre empiriske analyser og analytiske beregninger på grunnlag av tilgjengelig data
 • kan redegjøre for, og anvende, faglig kunnskap til å gjøre begrunnede valg av relevante analyser og mål, samt benytte sentral- og spredningsmål, grafiske metoder og frekvensfordelinger til å tolke og gjøre rede for statistiske data 

Generell kompetanse

 • har forståelse for begrensninger ved ulike metodiske verktøy, og har tilstrekkelig forståelse for metode og statistikk til å oppdatere seg faglig
 • kan inngå i et faglig samarbeid og rapportere empiriske analyser som belyser en gitt problemstilling 
 • har kjennskap til hvordan å planlegge, lede og gjennomføre et begrenset forskningsprosjekt

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • godkjent nettbasert kurs om statistikk og statistiske utregninger i digitale verktøy, SPSS
 • godkjent skriftlig innlevering om kvalitativ metode


Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.