Hopp til hovedinnhold

Mikroøkonomi - ØKAD1230 (7,5 sp)

I mikroøkonomi får studenten en innføring i elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet: 

Emnet gir studenten en innføring i teori om markedets virkemåte ved ulike betingelser, så som fullkommen konkurranse, monopol og oligopol, samt teorier om bedrifters og konsumenters tilpasning.

Studenten får en grundig innføring i hvordan priser dannes, samt hvordan produksjon og inntektsfordeling finner sted, samt kunnskap om hvordan hen kan analysere pris- og bransjeutvikling. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, prinsipper, empiri og metoder innen mikroøkonomi 
 • kjenner til hvordan virksomheters tilbud og etterspørsel etter innsatsfaktorer påvirker priser og inntekter, og hvordan disse i sin tur påvirker konsumenters etterspørsel
 • har kunnskap om de de økonomiske valgene individer og foretak står overfor i en markedsøkonomi

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen mikroøkonomi på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan redegjøre for hvordan næringslivet kan nyttiggjøre seg kunnskap innen det mikroøkonomiske fagfeltet
 • har evne til å kommunisere resultatet av mikroøkonomisk analyse på en forståelig måte
 • kan drøfte nødvendigheten av offentlige inngrep i økonomien og analysere utfordringene knyttet til slik inngripen og fremstille hvordan nyttemaksimering og et foretaks ønske om maksimal avkastning eller profitt kan brukes til å avlede henholdsvis etterspørselen etter og tilbudet av varer og tjenester
 • kan identifisere likheter og forskjeller på ulike markedsformer og redegjøre for hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under ulike markedsforhold, samt forskjeller på ulike markedsformer
 • kan identifisere sentrale modeller i markeds-, konsument- og produsentteori, vurdere hvordan ulike markedsinngrep virker på økonomisk effektivitet og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling 

Generell kompetanse

 • har kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til økonomiske hensyn opp mot andre samfunnsmessige hensyn
 • kan utveksle synspunkter om de betingelser og antakelser som ligger til grunn for mikroøkonomisk analyse
 • forstår at teoretiske modeller kun gjenspeiler virkeligheten og at modeller kan forbedres over tid

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • godkjent skriftlig innlevering

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer, der 1 time består av multiple choice oppgaver og 2 timer består av en skriftlig besvarelse.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.