Hopp til hovedinnhold

Miljø- og klimapsykologi - PSY6180 (15 sp)

I dette emnet lærer du om hvilke faktorer som påvirker miljøatferd, og om konkrete strategier for å fremme miljøvennlig atferd hos enkeltindivider og i større grupper. Du vil også lære om hvordan klimaendringer påvirker psykisk helse.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

Om emnet

Miljø- og klimapsykologi handler blant annet om: 

 • Psykologiske faktorer som påvirker miljøatferd 
 • Strategier for miljøvennlig atferdsendring
 • Hvordan naturomgivelser og klimaendringer påvirker psykisk helse

Miljø- og klimaendringer regnes som noen av vår tids største utfordringer. I møte med disse utfordringene, kan psykologifaget bidra med viktig kunnskap om hva som former miljøvennlig holdninger og -handlinger.

Emnet Miljø- og klimapsykologi gir forståelse om hvordan mennesker oppfatter og håndterer risiko, hva som påvirker atferd, og hva som påvirker støtte til miljøtiltak. Emnet tar også for seg hvordan det fysiske miljøet påvirker psykisk helse og fungering, som for eksempel hvordan natur kan redusere stress. I tillegg har emnet en modul om kritiske perspektiver, med refleksjoner rundt psykologifagets rolle i klimaproblematikken.

Emnet gir en innføring i sentral teori og empiri knyttet til disse temaene, samt konkrete verktøy og strategier for atferdsendring. Gjennom å lære om miljøets påvirkning på psykisk fungering, risikopersepsjon, hva som påvirker miljøvennlig atferd og hvordan miljøvennlig atferd kan fremmes, er målet at studentene tar med seg kunnskap som kan anvendes i arbeid med intervensjoner og atferdsendring, hos både individer og grupper.  

Les mer om det dagsaktuelle emnet her.

 • Miljøpsykologiens forskningsmetoder  
 • Miljøets betydning på psykologisk fungering   
 • Vurdering av miljørisiko og oppfattelse av klimaendringer 
 • Psykologiske, sosiale og strukturelle forhold som påvirker miljøatferd 
 • Strategier og intervensjoner for å fremme miljøvennlig atferd  
 • Teorier om endringsprosesser for miljøatferd 
 • Kritiske perspektiver på miljø- og klimapsykologi 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kunnskap om sentral teori, empiri og forskningsmetoder innen miljø- og klimapsykologi
 • kjennskap til hvordan miljøet påvirker psykologisk fungering 
 • kunnskap om psykologiske, sosiale og strukturelle forhold som påvirker miljøholdninger og –atferd
 • kjennskap til ulike kritiske perspektiv på miljø- og klimapsykologi 

Ferdigheter     

 • kan foreslå strategier for å fremme miljøvennlige holdninger og -atferd
 • kan anvende teorier og empiri om miljø- og klimapsykologi på tenkte og faktiske problemstillinger
 • kan anvende perspektiver fra kritisk psykologi for å reflektere rundt miljø- og klimapsykologi

Generell kompetanse

 • har en bred forståelse av psykologifagets relevans i samfunnsmessige problemstillinger
 • er i stand til å reflektere kritisk og selvstendig over problemstillinger knyttet til fagområdet 

Arbeidskrav

 • Godkjent nettbasert kurs
 • Godkjent skriftlig innlevering 

Eksamen

En fire timers eksamen. Den består av Multiple Choice-oppgaver og tre skriftlige kortsvarsoppgaver. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene og eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.
 

Emnet gir kunnskap og verktøy som kan anvendes i mange forskjellige jobber, som for eksempel rådgivning, konsulentoppdrag og omstillingsarbeid, spesielt med vekt på atferd- og holdningsendring, helsefremmende tiltak og bærekraft. 

Hos oss bruker vi Qybele som læringsplattform. Her får du tilgang til en rekke undervisningselementer og tjenester som: 

 • Forelesningsvideoer
 • Tekster fra pensum
 • Øvingsoppgaver
 • Podkaster 
 • Faglig nettkurs
 • Personlig veiledning
 • Leseplan
 • Frivillige webinar 
 • Kurs i studieteknikk 
 • Kurs i akademisk skriving
 • Mulighet for å danne kollokviegrupper

Les mer om nettstudier her

Eksempelbilde av læringsplattformen Qybele
Slik kan en forelesning se ut i vår læringsplattform, Qybele.