Hopp til hovedinnhold

Økonomistyring - ØKAD2220 (7,5 sp)

I dette emnet blir du kjent med de grunnleggende verktøyene og fremgangsmåtene i budsjettering og driftsregnskap.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

I dette emnet blir studenten kjent med de grunnleggende verktøyene og fremgangsmåtene i budsjettering og driftsregnskap. Studenten lærer igjennom eksempler med realistiske virksomhetsproblemer om planlegging og styring av verdiskapningsprosessen og får kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sentrale økonomiske styringsdata og styringssystemer, både i spesielle beslutningssystemer og i løpende oppfølging av virksomheter
 • har kunnskaper om tradisjonelle verktøy for budsjettering og kalkulasjon
 • har kjennskap til, og evner å vurdere fordeler og ulemper ved, ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål
 • kan oppdatere sin kunnskap om nyere ideer for planlegging, oppfølging og kontroll

Ferdigheter

 • kan utføre produktkalkulasjon etter selvkost- og bidragsprinsippet og forstå forutsetningene for og svakhetene ved slike kalkulasjoner
 • kan utarbeide et normalkostregnskap og forstå forutsetningene for og logikken bak driftsregnskap basert på normalkost
 • kan utføre kalkulasjon etter standardkostmetoden og utarbeide driftsregnskap basert på standardkost
 • kan fordele og analysere kostnader i en aktivitetsstruktur, herunder fordeling av kostnader fra aktiviteter til produkter og kunder og mellom utnyttet og ledig kapasitet
 • kan foreta en avviksanalyse, forklare avvik og foreslå iverksetting av tiltak
 • kan finne beslutningsrelevante inntekter og kostnader og løse beslutningsproblemer
 • behersker relevante faglige verktøy
 • kan redegjøre for hvordan budsjettproblemer organiseres og drøfte formålet med hovedbudsjettene for likviditet, resultat og balanse, samt utarbeide disse

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre aktiviteter knyttet til planlegging, oppfølging og kontroll
 • kan utarbeide relevante modeller i regneark
 • kjenner til nytenkning og innovasjon innen økonomistyring

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent et nettbasert kurs

Eksamen

 • individuell skriftlig eksamen på 3 timer

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.