Hopp til hovedinnhold

Organisasjonspsykologi - PSY2260 (10 sp)

I dette emnet ser vi på hvordan mennesker opplever det å være deltaker i en organisasjon. Du vil lære om organisasjonskultur, ledelse, konflikter og arbeidsrelatert stress, og hvordan det påvirker individer og grupper.

Om emnet:

Organisasjonspsykologien handler om psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. Emnet ser på den menneskelige atferd og individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan person- og situasjonsfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen og i organisasjonslivet vil være sentralt.

Studentene vil møte ulik organisasjonspsykologisk tematikk, som blant annet organisasjonskultur, ledelse, konflikter og arbeidsrelatert stress.

Emnet har som mål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen organisasjonspsykologiens område. Emnet vil ha fokus på hvordan psykologisk kunnskap og metoder praktisk brukes for å løse konkrete oppgaver.

  • organisasjonspsykologi som fagområde 
  • organisasjonskultur 
  • ledelse 
  • omstilling 
  • jobb-familie-temaer i arbeidslivet 
  • rekruttering og seleksjon
  • personlighet og organisasjonsatferd 
  • basale psykologiske behov i arbeidslivet 
  • stress og utbrenthet i arbeidslivet 
  • konflikter og mobbing i arbeidslivet 

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper

  • kunnskap om organisasjonspsykologisk kunnskapsutvikling 
  • kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen organisasjonspsykologi 
  • kunnskap om ulike teorier og verktøy knyttet til seleksjon 
  • kunnskap om ulike ledelsesteorier 
  • kunnskap om bedrifts- og organisasjonskultur 
  • kunnskap om sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse 
  • kunnskap om konflikter og om relevant lovgivning knyttet til organisasjonspsykologiens praksisområder 
  • kunnskap om individuelle forskjeller sin betydning for prestasjon 

  Ferdigheter 

  • evne til å vurdere en seleksjonsprosess 
  • evne til å vurdere ulike intervensjoner knyttet til bedring av arbeidsmiljø 
  • evne til å vurdere styrker og svakheter ved organisasjonspsykologiske verktøy og teknikker

  Generell kompetanse

  • evne til å inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
  • evne til å reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv 
  • evne til å medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar bedriftens og/eller organisasjonens rammer og behov 
  • evne til å reflektere om etiske aspekter knyttet til tester brukt i organisasjonspsykologi 

  Arbeidskrav 

  Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

  • godkjent nettbasert kurs 
  • skriftlig rapport over tilgjengelig datamateriale med medstudentvurdering 

  Eksamen 

  Karakteren i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer. 1 500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

  Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F. 

  Dette emnet bør ikke kombineres med PSY1150 Innføring i organisasjonspsykologi (15 sp) eller PSY1160 Arbeidspsykologi (15 sp)