Hopp til hovedinnhold

PSY1010 Innføring i organisasjonspsykologi (10 sp)

Organisasjonspsykologien handler om organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. 

Om emnet

Emnet ser på forhold som er av betydning for jobbatferd. Hvordan situasjons- og person-faktorer påvirker livet på arbeidsplassen vil være sentralt. Studentene vil møte ulik organisasjonspsykologisk tematikk, som blant annet organisasjonskultur, omstillinger og organisasjonslæring. Emnet har til formål å gi studentene en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning. Emnet vil ha fokus på hvordan organisasjonspsykologisk kunnskap og metode praktisk brukes for å løse konkrete oppgaver.

 • Organisasjonspsykologi som fagområde
 • Organisasjonskunnskap, samfunnsansvar, etikk og bærekraft
 • Organisasjonskultur
 • Ledelse og medarbeiderskap
 • Gruppe- og teamarbeid
 • Endringer og omstillinger i organisasjoner
 • Motivasjon, jobbtilfredshet og jobbengasjement
 • Organisasjonslæring

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om organisasjonspsykologisk kunnskapsutvikling, og hvordan fagfeltet har endret seg i takt med samfunnsutviklingen
 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen organisasjonspsykologi
 • Har kunnskap om generelle kjennetegn ved organisasjoner, bedrifts- og organisasjonskultur
 • Har kunnskap om teamarbeid
 • Har kunnskap om hva som bidrar til motivasjon, tilfredshet og engasjement
 • Har kunnskap om omstillingsprosesser og hvordan organisasjoner lærer
 • Har kunnskap om de viktigste kildene til organisasjonspsykologisk forskning

Ferdigheter

 • Kan kartlegge og vurdere en organisasjonskultur, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling ved å henvise til informasjon og fagstoff
 • Kan vurdere ulike intervensjoner knyttet til prinsipper for organisasjonslæring
 • Kan på bakgrunn av fagstoff vurdere styrker og svakheter ved organisasjonspsykologiske utvalgte verktøy og teknikker
 • Kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv
 • Kan anvende utvalgte verktøy for å kartlegge organisasjonskultur

Generell kompetanse

 • Har utviklet faglig nysgjerrighet og forståelse for organisasjonspsykologiske temaer
 • Kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar bedriftens og/eller organisasjonens rammer og behov

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs 

Eksamen

Karakteren i dette emnet gis basert på to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.
Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

 • Individuell skriftlig oppgave over 4 timer med fritekstsoppgaver (teller 70% av karakteren)
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge. 
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.