Hopp til hovedinnhold

PSY1020 Innføring i HRM (10 sp)

Dagens arbeidsliv er i stadig endring. For å møte behovene til dagens og fremtidens arbeidsliv må HR både ta hensyn til organisasjonens produktivitet, og strategiske målsetninger samtidig som fokuset på og hensynet til medarbeidernes velvære og arbeidshverdag står sentralt. 

Om emnet 

Emnet «Innføring i HRM» skal gi studentene forståelse for hvordan fagområder som kompetanse, kultur og rekruttering er sentrale innsatsområder for HRs arbeid med å støtte virksomheters overordnede mål, og utvikle gode og helsefremmende arbeidsplasser. Emnet gir studentene en bred innføring i sentrale teorier, relevante fagområder og den kunnskapsutviklingen HR som fagfelt har opplevd over tid.

Emnet har til formål å gi studentene et møte med HR som et bredt fagområde som favner mye av «livet» i en organisasjon. Videre vil emnet introdusere dilemmaene som HR som avdeling i en større organisasjon vil kunne møte. Arbeidslivsrelevans er en rød tråd gjennom emnet. Det vil derfor være fokus på hvordan kunnskap om sentrale innsatsområder for HR kan brukes i praksis for å løse konkrete oppgaver.
  

 • Innhold 
 • HR-historisk perspektiv
 • Det norske arbeidslivet
 • Kompetanse og medarbeiderutvikling
 • Lederutvikling
 • Analyse av HR tiltak 
 • Mangfold og inkludering
 • Medbestemmelse, medvirkning og medansvar
 • Arbeidsrett
 • Prestasjonsvurdering og belønningssystemer
 • Rekruttering og seleksjon
 • Tilhørighet og den psykologiske kontrakten

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, forskere, teorier, empiri og metoder innen HR sine kjerneområder
 • Har kunnskap om kunnskapsutviklingen innen HR, og hvordan fagfeltet har utviklet seg i takt med samfunnsutviklingen
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen HR sine kjerneområder
 • Kjenner til etiske dilemmaer som en HR-avdeling møter som del av en større organisasjon
 • Har forståelse for HR sin rolle i en organisasjon
 • Kjenner til norsk arbeidsrett
 • Kan beskrive gangen i en rekrutteringsprosess 

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen HR-feltet på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Er i stand til å vurdere psykologiske fenomener som gjør seg gjeldende i mellommenneskelige forhold i en arbeidskontekst 
 • Kan gjennomføre systematiske ansettelsesintervjuer med personer som har ulike personlighetstrekk
 • Er i stand til å reflektere selvstendig over egen faglig utøvelse som intervjuer
 • Kan vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Har utviklet faglig nysgjerrighet og forståelse for sentrale HR- temaer
 • Har utviklet innsikt og forståelse for kompleksiteten ved å ivareta mangfold og sikre et inkluderende arbeidsliv, så vel nasjonalt som internasjonalt   
 • Kan på bakgrunn av fagstoff planlegge lederutviklingsprogram
 • Kan på bakgrunn av fagstoff planlegge og delta i ansettelsesprosesser
 • Kan formidle sentral fagkunnskap om teorier, problemstillinger og løsninger 
 • Har innsikt i HR-etiske problemstillinger, for eksempel knyttet til seleksjon og testing

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Skriftlig innlevering som skisserer planlagt lederutviklingsprogram som vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal ha et omfang på 800 ord (+/- 10%) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.