Hopp til hovedinnhold

PSY1050 Arbeidsmiljø (7,5 sp)

I dette emnet lærer du om hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet kan fremme eller hemme trivsel, samarbeid, stress, mestring og jobbutførelse.

Om emnet

Emnet ser på forhold som er av betydning for individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet kan fremme eller hemme trivsel, samarbeid, stress, mestring og jobbutførelse vil være sentralt. Emnet har til formål å gi studentene en bred innføring i hva arbeidsmiljø er, hvordan det preger oss – og hvordan teori og forskning kan brukes i praksis for å løse konkrete utfordringer på arbeidsplassen.

 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Stress og mestring
 • Konflikter og konflikthåndtering
 • Brudd på det psykososiale arbeidsmiljø, herunder mobbing
   

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om psykologiske jobb-behov og hva som bidrar til et sunt psykososialt arbeidsmiljø
 • Har kunnskap om arbeidsrelatert psykisk uhelse, herunder stress og utbrenthet
 • Har kunnskap om hva som ansees som uheldig psykisk belastning, krenking av integritet og verdighet, utilbørlig opptreden og trakassering i arbeidslivet

Ferdigheter

 • Kan kartlegge og vurdere det psykososiale arbeidsmiljøet, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling ved å henvise til informasjon og fagstoff
 • Kan vurdere ulike intervensjoner knyttet til håndtering av høyt jobbstress
 • Kan anvende utvalgte verktøy for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Kan anvende utvalgte modeller for å bedre utfordringer knyttet til jobbstress

Generell kompetanse

 • Kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar medarbeidernes behov

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig rapport om kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet med medstudentvurdering

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en individuell skriftlig CASE-oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

 • Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.