Hopp til hovedinnhold

PSY1080 Innføring i ledelse (10 sp)

Emnet har til formål å gi studentene bred kunnskap om ledelse som vitenskapelig fagområde med sentrale teorier og perspektiv. Videre tar emnet for seg hvordan synet på ledelse har endret seg i takt med samfunnsutviklingen og hvordan kunnskapsutviklingen møter nasjonale forhold og regelverk.

Om emnet

Emnet har til formål å gi studentene bred kunnskap om ledelse som vitenskapelig fagområde med sentrale teorier og perspektiv. Videre tar emnet for seg hvordan synet på ledelse har endret seg i takt med samfunnsutviklingen og hvordan kunnskapsutviklingen møter nasjonale forhold og regelverk.

Studentene vil gjennom emnet tilegne seg kunnskap om hvilke konsekvenser ulike former for ledelse kan ha på en bedrifts produktivitet og de ansattes trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet. Videre vil studenten tilegne seg ferdigheter i møte med ansatte i rollen som leder og får anledning til å reflektere over egen fungering. Emnet inkluderer ledelse av enheter som inkluderer personalansvar, men også ledelse av grupper og team.  

  

 • Sentrale teorier og perspektiver på ledelse
 • Konsekvenser av ledelse på produktivitet og trivsel
 • Kjønn og ledelse
 • Digital ledelse/E-ledelse
 • Destruktiv ledelse
 • Teamledelse
 • Medarbeidersamtalen
 • Veiledning og mentorering
 • Nedbemanning
 • Tilrettelegging
 • Makt og etikk

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, forskere, teorier, empiri og metoder innen ledelse og teamarbeid
 • Har kunnskap om hvordan situasjonelle faktorer og ledelsesatferd samvarierer på en arbeidsplass og i enkelte team
 • Har kunnskap om hvordan ulike grupper etableres, utvikles og ledes, samt hvilke faktorer som påvirker gruppens effektivitet
 • Har kunnskap om kunnskapsutviklingen innen ledelse, og hvordan fagfeltet har utviklet seg i takt med samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt
 • Har forståelse for hvordan ulik type ledelse, inkludert destruktiv ledelse, kan få konsekvenser for organisasjonens produktivitet og medarbeidernes trivsel 

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra ledelsesforskningen på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Er i stand til å vurdere psykologiske fenomener knyttet til makt og avmakt i relasjon mellom leder og medarbeider
 • Er i stand til å reflektere over egen atferd i rollen som leder i en medarbeidersamtale og justere denne under veiledning
 • Er i stand til å reflektere selvstendig over faglige problemstillinger

Generell kompetanse

 • Har utviklet forståelse for hvordan både personlighetskarakteristikker, lovverk og hensynet til både produktivitet og medarbeidere kan utgjøre kryssende interesser og forståelse for kompleksiteten i dette
 • Kjenner til hvilke forskningsbaserte og etiske aspekter som følger utviklingen i norsk arbeidsliv og forståelsen av hva etisk ledelse er

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Godkjent et nettbasert kurs 
 • Godkjent muntlig presentasjon

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en eksamen: 

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.