Hopp til hovedinnhold

PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Om emnet:

Dette emnet er en introduksjon til sosial- og personlighetspsykologi som fag og vitenskap, det vil si i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette emnet formidler hvordan sosial- og personlighetspsykologi har bidratt til vår forståelse av mennesket som sosialt vesen.

 • overordnede teoretiske og metodiske tradisjoner og i Sosial- og personlighetspsykologi 
 • forskningsmetodikk innen Sosial- og personlighetspsykologi 
 • psykologiske prosesser som ligger grunn for sosial påvirkning, fordommer og konflikter mellom grupper 
 • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet 
 • psykologiske perspektiver på holdningsdannelse, tiltrekning, aggresjon og konformitet 
 • disposisjonelle, intrapsykiske, biologiske, kognitive og kulturelle perspektiver på personlighet 
 • forholdet mellom personlighet og mental helse 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • kunnskap om sentrale temaer, forskere, teorier, empiri og metoder innen personlighets- og sosialpsykologien 
 • forståelse for at personlighetspsykologien og sosialpsykologien kan ha ulike innfallsvinkler til samme tema 
 • kjennskap til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og etiske aspekter knyttet til sosial- og personlighetspsykologiske problemstillinger 
 • kjennskap til til overordnede historiske linjer og kunnskapsutvikling innen sosial- og personlighetspsykologien

Ferdigheter

 • evne til å vurdere psykologiske fenomener fra både et sosialpsykologisk standpunkt og et personlighetspsykologisk standpunkt. 
 • evne til å lese og tolke empirisk originallitteratur

Generell kompetanse

 • evne til å reflektere selvstendig over faglige problemstillinger 
 • forståelse for at samme fenomen kan forstås ut fra både sosialpsykologiske og personlighetspsykologiske aspekter og forståelse for kompleksiteten i dette 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent skriftlig innlevering 
 • godkjent nettbasert kurs 
 • godkjent nettbasert kurs 

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet:

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1 500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • individuell skriftlig eksamen på 3 timer. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eller begge eksamenene dersom man ønsker det, eller begge. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.