Hopp til hovedinnhold

PSY2250 Abnormal psykologi (15 sp)

Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd i dag og gjennom historien? Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.

Om emnet:

Dette emnet tar for seg problemstillinger knyttet til forståelsen av ulike psykiske lidelser vi kan finne hos både barn, unge og voksne. Du lærer om årsaksmekanismer bak utviklingen av lidelser og hvordan de best kan møtes for å oppnå bedring, og vil møte ulike psykiske lidelser og deres tilhørende symptomer. Det legges vekt på kompleksiteten i differensialdiagnostisering og hvordan like symptomer kan inngå i ulike lidelser. Ydmykhet og empati for mennesker som lider av ulike psykiske lidelser vil være et gjennomgående bakteppe i emnet.

Emnet har som mål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning relatert til arbeidet og møtet med psykiske lidelser. 

 • den abnormale psykologiens historie og utvikling 
 • forskningsmetodikk innen klinisk psykologi 
 • aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til arbeid og møte med psykiske lidelser 
 • normalitet og abnormalitet 
 • symptomforstyrrelser 
 • personlighetsforstyrrelser 
 • utviklingsforstyrrelser 
 • avhengighetsproblematikk 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om skillet mellom normalitet og abnormalitet gjennom historien og i nåtid 
 • kunnskap om normalitet og abnormalitet i et kulturperspektiv 
 • kunnskap om ulike teorier og empiri knyttet til kompleksiteten i årsaksmekanismer og opprettholdende faktorer for psykiske lidelser 
 • kunnskap om symptomlidelser og personlighetsforstyrrelser 
 • kunnskap om symptomlidelser og utviklingsforstyrrelser 
 • kunnskap om avhengighetsproblematikk 
 • kunnskap om klassifisering av psykiske lidelser basert på gjeldende diagnosesystem og metodologiske utfordringer knyttet til dette 
 • kjennskap til forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til forskning på kliniske utvalg og sårbare grupper 
 • kjennskap til evidensbaserte behandlingsformer for ulike psykiske lidelser 
 • kjennskap til problemstillinger knyttet til forskningsformidling av psykologisk kunnskap som berører sårbare grupper 

Ferdigheter

 • evne til å gjenkjenne og gjøre seg noen betraktninger rundt symptombildet i en kasusbeskrivelse 
 • evne til å gjøre seg noen betraktninger om fordeler og ulemper ved å få en diagnose 
 • evne til å identifisere og vurdere etiske utfordringer knyttet til forskning på sårbare grupper 

Generell kompetanse 

 • kjennskap til den kliniske psykologiens rolle i samfunnet 
 • evne til å reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til klinisk psykologisk arbeid

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • godkjent nettbasert kurs om psykiske lidelser 
 • skriftlig innlevering 
 • godkjent nettbasert kurs om referering og fusk  

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • multiple-choice-eksamen 

Det er anledning til å ta opp den ene eller begge eksamenene i emnet dersom man ønsker det. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.